MFEC แบ่งปัน สานฝันให้น้อง

MFEC แบ่งปัน สานฝันให้น้อง เพราะเยาวชนคือกำลังสำคัญของประเทศ โอกาสทางการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้เยาวชนเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ MFEC ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดโครงการ “MFEC แบ่งปัน สานฝันให้น้อง” มอบของบริจาคให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MFEC นำโดยคุณสมใจ ปวงมีธรรม ส่งมอบวัสดุครุภัณฑ์ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ให้กับน้องๆ อนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนผาผ่า ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษาอยู่จำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อสานฝันให้น้องๆ ได้มีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดี และอุปกรณ์การเรียนที่ครบครัน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในด้านเทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย  

MFEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เซ็น MOU เตรียมผลิตบุคลากรทางด้าน IT

MFEC ร่วมกับมหิดลเซ็น MOU เตรียมผลิตบุคลากรทางด้าน IT MFEC จับมือคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีและความร่วมมือทางวิชาการระดับประเทศ   วันที่ 17 มกราคม 2563 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และ ดร.พัฒนศักดิ์ มลคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเพิ่มพูนศักยภาพ สร้างความรู้ทางวิชาการและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่นักศึกษา ICT ทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการ การวางแผนการสอนโครงการของรายวิชา รวมถึงการฝึกงานระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยองค์ความรู้ทั้งหมดจะช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณภาพ มีความสามารถในด้านอาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและและการเติบโตของประเทศต่อไป รวมถึงยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษากับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความรู้ความสามารถ และผ่านมาตรฐานการคัดเลือกจากทางบริษัทฯ ให้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร บริษัทฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญาณัฎฐ์…