Skip links
View
Drag

MFEC developed PMK SMART APP digital medical services

จากข้อมูลเฉพาะส่วนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าในปีงบประมาณ 2561 มีผู้ป่วยนอกจำนวน 71.83 ล้านคน ตรวจรักษา 247.34 ล้านครั้ง (เฉลี่ย 3.44 ครั้ง/คน) โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข 896 แห่งจึงเป็นส่วนที่รับภาระหนักที่สุด สภาพคนไข้ที่ล้นโรงพยาบาลรัฐ ทำให้บุคลากรไม่สามารถดูแลคุณภาพบริการได้เท่าที่ควร ปัญหาเหล่านี้เป็นผลที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของการดำเนินชีวิต

อ้างอิงข้อมูล : ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (nationalhealth.or.th)

MFEC ในฐานะผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่มีเป้าหมายคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับ We Make Soft และ Krungthai Bank พัฒนาแอปพลิเคชัน PMK Smart App ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตอบโจทย์การเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ด้วยฟังก์ชันที่ครบครัน เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้เข้าใช้บริการ โดยสามารถเข้าถึงบันทึกข้อมูลส่วนตัว ประวัติการรักษา การรับรองสิทธิ์ การนัดหมาย ระบบพบแพทย์ทางไกล ชําระเงินออนไลน์ และแจ้งรายละเอียดจัดส่งยา ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Devices) 

การพัฒนาแอปพลิเคชัน PMK Smart App ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของ MFEC ในการขับเคลื่อนการบริการทางการแพทย์เข้าสู่รูปแบบดิจิทัล ผ่านการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าด้านการบริการ ช่วยลดความแออัด ประหยัดเวลาในการมาพบแพทย์ ซึ่งคาดว่าแอปพลิเคชันดังกล่าว จะสามารถลดเวลาการรับบริการได้ถึง 30% และตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถขยายบริการของโรงพยาบาลให้ครอบคลุมบริการอื่น ๆ ได้เพิ่มเติมภายในปีนี้

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านำโดยพลตรี ธำรงโรจน์  เต็มอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พันเอกกศม  ภังคานนท์ ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งหมอ พยาบาล และพนักงาน ได้แถลงข่าวเปิดตัว PMK Smart App เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี และพร้อมให้ใช้งานแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการ