Skip links
View
Drag

MFEC ดันศักยภาพบุคลากรเสริมทัพความแข็งแกร่งอย่างไร้ขีดจำกัด

สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เมล็ดพันธุ์ชั้นดีสามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น คุณเล้ง ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ซีอีโอของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC จึงต้องการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับเมล็ดพันธุ์แต่ละประเภท โดยคุณเล้งอธิบายว่าความสำเร็จ 30% เกิดจากตัวเรา และอีก 70% เกิดจากสิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะทำให้พนักงานสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมของ MFEC เป็นผลลัพธ์ของค่านิยม 4 อย่าง คือ Passion Professional Teamwork และ Giver โดยค่านิยมเหล่านี้จะหล่อหลอมให้พนักงานมีความสุขในการทำงานและสร้างความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการทำงานที่นอกจากจะทำให้ตนเองมีความสุขแล้วยังสร้าง Impact ให้กับสังคมได้อีกด้วย

การเรียนรู้เป็นขั้นตอนสำคัญของการพัฒนาตนเอง สำหรับแนวทางในการเสริมสร้างการเรียนรู้ภายในองค์กร คุณเล้งไม่เห็นด้วยกับรูปแบบการเพิ่มพูนทักษะดั้งเดิมที่เป็นการสื่อสารทางเดียว เช่น อบรมที่จัดขึ้นโดยบริษัทในเนื้อหาที่ไม่ใช่ความสนใจของพนักงานอย่างแท้จริง คุณเล้งต้องการที่จะลดการเรียนรู้รูปแบบนี้ให้น้อยลง โดยมองว่า ในปัจจุบัน ความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การอบรมเท่านั้น อินเทอร์เน็ตเป็นคลังความรู้มหาศาลที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกเรื่องที่
ใฝ่รู้

อย่างไรก็ตาม หากพนักงานมีความสนใจที่จะเพิ่มพูนทักษะบางอย่าง ทางองค์กรก็พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่
โดยสามารถรวมกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันมาทำเรื่องขอให้จัดอบรมในเรื่องนั้น ๆ ได้

นอกเหนือจากการเรียนรู้จากการค้นคว้าหรือการอบรม การเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ก็เป็นแนวทางที่คุณเล้งสนับสนุน MFEC เป็นศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีในหลายแง่มุมซึ่งแต่ละคนก็มีความรู้ที่สั่งสมจากประสบการณ์และการค้นคว้าอยู่มาก การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันจึงเป็นแนวทางที่จะเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้มากยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยเหตุนี้ทางองค์กรจึงจัดกิจกรรมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันของพนักงานในองค์กรอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าว

“เราจะเป็นบริษัทไอทีที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุด ผ่านการผลักดันศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของพนักงาน เพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยี และยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน” เป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ทุกคนยึดมั่นดำเนินตาม เพื่อที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนในการทำให้ชีวิตดิจิทัลของคุณดีขึ้น