Skip links
View
Drag

นโยบายข้อมูลการใช้ระบบ CCTV

นโยบายข้อมูลการใช้ระบบ CCTV

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านผู้เข้ามาภายในพื้นที่ของบริษัททราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้เข้ามาภายในพื้นที่ของบริษัท บริษัทจึงมีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น ทั้งนี้ บริษัทอาจปรับปรุงและปรับเปลี่ยนนโยบายฉบับนี้ได้ตามแต่ละระยะเวลาให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของบริษัทและให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ที่บริษัทมีกับท่านในระหว่างที่ท่านเข้ามาภายในพื้นที่ของบริษัท บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ภายถ่ายใบหน้าของท่านที่บริษัทอาจบันทึกผ่านระบบ CCTV ที่มีการติดตั้งไว้ภายในพื้นที่

วัตถุประสงค์การประมวลผล และระยะเวลาการประมวลผล

บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของสถานที่และของท่านในฐานะผู้เข้ามาภายในสถานที่ รวมถึงความปลอดภัยของบุคคลอื่น ๆ และเพื่อการติดต่อประสานงานที่จำเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลที่บันทึกในระบบ CCTV จะถูกเก็บบันทึกไว้เป็นระยะเวลา 45 วัน และสำหรับกรณีเกิดเหตุการณ์ใดที่ต้องมีการประสานงานกันระหว่างบริษัทและผู้เข้ามาภายในพื้นที่ซึ่งเป็นคู่กรณีนั้น บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างกัน การรายงานและการตรวจสอบภายในของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติสิทธิ และ/หรือการปกป้องต่อสู้สิทธิเรียกร้องโดยชอบด้วยกฎหมายระหว่างกัน ซึ่งบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพิ่มเติมตามกรอบอายุความที่เหมาะสม ที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

หากท่านไม่ประสงค์ให้ความยินยอมกับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทอาจไม่สามารถให้ท่านเข้ามาในพื้นที่ของบริษัทได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


โดยหลักการ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเพื่อจุดประสงค์การใช้สิทธิเรียกร้องจากการกระทบสิทธิของบุคคลอื่น การใช้สิทธิต่อสู้ฟ้องร้องของบริษัทในฐานะเจ้าของสถานที่ หรือเป็นกรณีการปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐหรือหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบสิทธิของท่านจนเกินสมควร

การรับประกันความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิเจ้าของข้อมูล


บริษัทรับประกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บไว้ด้วยมาตรฐานที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและบริษัทให้ความสำคัญรวมถึงเคารพสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือต้องการขอใช้สิทธิที่มีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ บริษัทเคารพสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือสิทธิในการร้องเรียนกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท: บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
- สำนักงานใหญ่: 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- สำนักงานสาขา: 199 อาคาร เอส โอเอซิส ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ติดต่อ: 02 821 7999
อีเมล: dpo@mfec.co.th

Contact Us

MFEC Public Company Limited