Skip links
View
Drag
Tags

Elastic Compute Service (ECS) รุ่นที่ 6 ปรับปรุงใหม่จาก Alibaba Cloud

Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS) ให้สภาพแวดล้อมในการประมวลผลรูปแบบเสมือนที่มีความสามารถในการประมวลผลอย่างยืดหยุ่นต่อส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เช่น CPU, หน่วยความจำ, และพื้นที่ในการเก็บข้อมูล ซึ่งแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพ ECS ที่มีการใช้งานที่ง่าย, ปรับขนาดได้, และให้การใช้งานได้เร็วขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนบนฮาร์ดแวร์ใดๆ ล่วงหน้า สำหรับ ECS เราสามารถ