Effective meeting ฉบับ WFH

Effective meeting ฉบับ WFH การรักษาเวลาการประชุม – เข้าห้อง Conference Call ก่อนเวลาอย่างน้อย 3-5 นาที – Check อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไมค์ ลำโพง และการเชื่อมต่อ ให้มีความพร้อมในการสนทนาอย่างต่อเนื่อง Schedule และ Agenda – ควรมีการนัดหมายเวลาในการเข้าประชุมก่อนล่วงหน้า – การนัดประชุม ต้องส่ง schedule ให้ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ทุกคนเตรียมความพร้อม – ควรส่ง Agenda ให้ผู้เข้าร่วมประชุม รับทราบถึงเวลาในการเข้าประชุม หัวข้อในการประชุม รวมถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมด้วย R&R ชัดเจน – ทุกการประชุมควรแบ่งให้ชัดเจนว่าใครมีหน้าที่อะไร เช่น ใครจะเป็น Host ในการประชุม ใครต้องเข้าประชุมบ้าง และใครเป็นคนจด MOM เป็นต้น จดจ่อ และมีสมาธิเสมือนอยู่ในห้องประชุม – มีการเตรียมข้อมูลก่อนการเข้าประชุม เปิดข้อมูล…