Skip links
View
Drag

MFEC พัฒนาไปอีกขั้นสร้างระบบสอบออนไลน์ให้กับหน่วยงานราชการ

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาพัฒนาระบบสอบออนไลน์ให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยได้ใช้ผลิตภัณฑ์จาก Cisco WebEx สำหรับห้องสอบออนไลน์ และ Cisco AppDynamics สำหรับติดตามการทำงานของระบบการสอบออนไลน์
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ดำเนินการสอบออนไลน์สำหรับการสอบซ่อม ภาคต้นปีการศึกษา 2562 การสอบตามโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 109 (รหัส 622) และการสอบกลางภาค ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีทีมงานจาก MFEC คอยดูแลระบบห้องสอบออนไลน์ และติดตามขบวนการสอบออนไลน์ตลอดจนการดำเนินการสอบเสร็จสิ้น
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#MFECSociety #AboutMFEC #CiscoWebex #AppDynamics