Skip links
View
Drag

MFEC ร่วมประชุม
ในโครงการ IDA Platform
(Platform IoT และระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม) 

MFEC ร่วมกับ สถาบันพลาสติก (PITH) และสมาคมไทยไอโอที (Thai-IoT) ได้รับเกียรติจากศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) เข้าร่วมประชุมเรื่อง โครงการ “IDA-100 แฟลตฟอร์มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ด้าน IoT เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (Industrial IoT and Data Analytics Platform หรือ IDA Platform) 

IDA Platform นับเป็นหนึ่งโครงการนำร่องสำคัญภายใต้ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) จากความร่วมมือระหว่าง ARIPOLIS-SMC สวทช. และพันธมิตรรัฐร่วมเอกชนโดยเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากจากอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ตรวจจับสัญญาณต่าง ๆ จากเครื่องจักรในกระบวนการผลิต สู่การวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูล เช่น การรวบรวมและแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงานของเครื่องจักรในโรงงานแบบ Real Time, เชื่อมโยงข้อมูลในระดับมหภาคเพื่อใช้วางแผนการจัดการด้านพลังงานของประเทศได้อย่างแม่นยำ, รองรับการบริหารจัดการพลังงานตามความต้องการของแต่ละช่วงเวลา (Demand Response) ทำให้ทราบสถานภาพของเครื่องจักร นำไปสู่การบริหารจัดการการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน และตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนต่อการปรับตัวของ SME ในภาคการผลิตก่อนขยายผลสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตต่อไป 

ผู้ประกอบการโรงงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nectec.or.th/smc/ida-platform/ 

#MFECxIoT #IDAplatform #IoT