Skip links
View
Drag

DataWise

Data Modernization & Intelligence

เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าของข้อมูล

ไม่เพียงแต่ให้บริการบริหารจัดการข้อมูลแบบครบวงจรทั้งออกแบบ วางแผน จัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห์ และรายงานเท่านั้น ทีมงาน DataWise มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงมั่นใจและพร้อมดูแลให้บริการการจัดการข้อมูลครบวงจร ทั้งการออกแบบ วางแผน จัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห์ และออกรายงาน รวมไปถึงให้จัดอบรมและให้คำปรึกษาในระดับนโยบาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขององค์กรอย่างแท้จริง

Our Services

Modernized Databases

ทีม Modernized Databases ของ DataWise คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลทุกรูปแบบ ด้วยประสบการณ์ที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำงานของลูกค้ามามากกว่า 10 ปี เราจึงพร้อมที่จะให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ปรับแต่ง และพัฒนาโซลูชันระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยและเหมาะสม อีกทั้งยังเน้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจ และทำให้องค์กรสามารถเสริมสร้างรากฐานระบบฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและความสำเร็จในระยะยาวขององค์กร

การให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ปรับแต่ง ย้าย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้กับองค์กร ทั้ง On-Premise, Cloud หรือ Hybrid ของระบบฐานข้อมูล

การให้คำปรึกษา ออกแบบ และจัดการการสำรองและกู้คืนข้อมูลของระบบฐานข้อมูล

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของบุคคลากร

การควบคุมสิทธ์ การเข้ารหัส ปิดบังข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล

การให้บริการดูแล ตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาด และปรับแต่งระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ ด้วย AI มาช่วยในการวิเคราะห์การทำงานของระบบฐานข้อมูล เพื่อลดช่องโหว่ของระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น

Intelligent Data Platform

Intelligent Data Platform ของ DataWise ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ที่มีความชำนาญด้าน Data Management โดยเฉพาะ ผนวกกับการผสมผสานกับการนำ AI มาใช้ควบคู่กัน ให้บริการครบวงจรตั้งแต่ การนำเข้าข้อมูล (Data Ingestion) การเชื่อมโยงข้อมูล (Data Integration และ ETL) การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) การธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อพัฒนา Intelligent Data Platform ไม่ว่าจะเป็น Data Warehouse, Data Lake, Data Lake House, Data Hub, Data Services, Data Fabric ในรูปแบบที่ทันสมัยกับปัจจุบัน ทั้ง On Premise, On Cloud หรือ Hybrid Cloud เพื่อรองรับข้อมูลได้ทั้ง Batch หรือ Realtime

การสำรวจ ออกแบบ และสร้าง Well-Architecture Design Data Platform

การจัดเตรียมข้อมูลและสร้างโมเดลข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

การสร้าง Data Pipeline, Data Flow ตามเงื่อนไขทางธุรกิจ

การให้บริการในการทำ Data Governance ตามมาตรฐาน DAMA’s Framework

การดูแล Data Platform ให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นโครงการ

การนำแนวคิด Data Platform & AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และปกป้องข้อมูลขององค์กร เพื่อความมั่นใจในการใช้และแบ่งปันข้อมูลได้อย่างปลอดภัย

Advanced Analytics

ทีม Advanced Analytics ของ DataWise มีประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 20 ปี และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เราพร้อมช่วยลูกค้าในการนำข้อมูลที่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จ เราให้บริการ Advanced Analytics โซลูชั่นแบบครบวงจร และด้วยประสบการณ์มากมายของเรา เรามีกรณีศึกษาและตัวอย่างการใช้งานที่หลากหลายซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละธุรกิจของระบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจ และทำให้องค์กรสามารถเสริมสร้างรากฐานระบบฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและความสำเร็จในระยะยาวขององค์กร

ให้คำปรึกษาด้านการวางสถาปัตยกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลแบบครบวงจร (End-to-End Data Analytics Solutions Architecting)

ให้คำปรึกษาด้านเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกรณีศึกษาและตัวอย่างการใช้งานที่หลากหลายสำหรับลูกค้าในแต่ละธุรกิจ (Use Cases for Departments and Industries)

การจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation) และสร้างโมเดลข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Model for Advanced Analytics)

การสร้างแดชบอร์ดเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร (Analytics Dashboard)

การใช้ AI ในเชิง Data Analytics เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร โดยนำ AI ที่มีอยู่ในเครื่องมือมาใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การอบรมการใช้เครื่องมือ (Standard Training) และ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลตามกรณีการใช้งานที่ลูกค้าต้องการ (Customized Workshop)

การนำแนวคิด Data Analytics & AI ผสานเข้ากับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูล

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและปลูกฝังวัฒนธรรมการวิเคราะห์ข้อมูล (Enablement & Adoption) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

Artificial Intelligence

ทีม Artificial Intelligence ของ DataWise คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้ AI ในการทำงานจริง โดยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาศาสตร์ด้านเทคโนโลยี AI และดึงศักยภาพของ AI ออกมาเพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจได้ตรงจุด รวมถึงพัฒนาแนวทางการให้คำปรึกษาและสร้างความตระหนักรู้ในการสร้างความเข้าใจให้กับทีมงาน เพื่อใช้ AI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดเวลา ลดงานทำซ้ำ และเพิ่มขีดจำกัดความสามารถของการทำงาน

AI Adoption: ให้คำปรึกษาเริ่มต้นการประยุกต์ใช้ AI ในองค์กรไปกับเรา เพราะเรามี Use Case และ Framework ในการประยุกต์ใช้ AI ที่ปรับให้ตอบสนองต่อธุรกิจของลูกค้า ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้องค์กรของท่านได้กำหนดแนวทางการใช้ AI ให้เหมาะสมกับเป้าหมายและแบบแผนขององค์กร

AI Implementation: การให้คำปรึกษาในการออกแบบโปรเจ็กต์ด้าน AI ตามความต้องการและหมุดหมายขององค์กร เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะนำ AI เข้าไปใช้ในงานขององค์กรท่านได้แบบครบจบ อีกทั้งยังช่วยยกระดับความสามารถในการทำงาน โดยมีจุดแข็งที่ความเข้าอกเข้าใจและใส่ใจประสบการณ์การของลูกค้าเป็นสำคัญ

AI Transformation: การจัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของบุคคลากรให้องค์กร โดยมุ่งเป้าที่การสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้าน AI และเวิร์กชอปที่ให้ลูกค้าได้ลงมือทำจริงเพื่อสร้างประสบการณ์กับ AI เน้นย้ำให้องค์กรตระหนักว่าจะประยุกต์ใช้ AI ได้ จำเป็นต้องสร้าง ‘คน’ ให้เข้าใจอย่างไร้ขีดจำกัด

Database Health-Check Package

Our Partners