Skip links
View
Drag

Events

Tags

โครงการ Functional Role Focus  

บสนุนการทำงานในบทบาทที่มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพที่ดี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตดิจิทัลของสังคมไทย โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้

MFEC

MFEC

Tags

โครงการ Shift with Essential Skill

พัฒนา Internal Trainer ภายในบริษัท เพื่อต่อยอดเส้นทางอาชีพสู่การเป็นผู้ถ่ายทอด (Instructor) ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะ โดย Internal Trainer จะได้รับการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills ผ่านการอบรมและพัฒนาทักษะ Essential Skills อย่างลึกซึ้ง รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการเป็นผู้ถ่ายทอด

MFEC

MFEC

Tags

โครงการ Train the Trainer

พัฒนา Internal Trainer ภายในบริษัท เพื่อต่อยอดเส้นทางอาชีพสู่การเป็นผู้ถ่ายทอด (Instructor) ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะ โดย Internal Trainer จะได้รับการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills ผ่านการอบรมและพัฒนาทักษะ Essential Skills อย่างลึกซึ้ง รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการเป็นผู้ถ่ายทอด

MFEC

MFEC

Tags

โครงการ Health Hustle Challenge (45 Days) / Let’s Burn & Build

จัดขึ้นเพื่อลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ ในพนักงานผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปหรือน้อยเกินไป โดยการใช้การคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)  ซึ่งเป็นค่าสากลที่ใช้คำนวณเพื่อหาน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็น และประมาณระดับไขมันในร่างกายโดยใช้น้ำหนักตัวและส่วนสูงเป็นเกณฑ์เบื้องต้น โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้วิธีการใดก็ได้ในการลดหรือเพิ่มน้ำหนัก เพื่อทำให้ค่า BMI กลับเข้าสู่เกณฑ์ปกติให้ได้มากที่สุด หรือในกรณีที่อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่แล้วจะใช้วิธีนับก้าวจากแอปพลิเคชันให้ได้ก้าวมากที่สุด ภายในระยะเวลา 45 วัน 

MFEC

MFEC

Tags

โครงการ จ้างผู้พิการ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 ที่กําหนดให้ผู้ประกอบการต้องจ้างผู้พิการเข้าทำงานในอัตราส่วน 1 ต่อ 100 คน และจ้างเหมาบริการคนพิการตามมาตรา 35

MFEC

MFEC

Tags

โครงการ MBASS AND FRIENDS 2023

เปิดโอกาสให้พนักงานภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากรด้วยการชวนเพื่อนเข้ามาทำงานโดยการเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร และสร้างแรงบันดาลใจในการสรรหาคนที่อยากผลักดันศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของตนเอง โดยมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

MFEC

MFEC

Tags

โครงการ คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด

บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงการ ‘คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด’ กระจายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยการส่งมอบโน้ตบุ๊คจำนวน 15 เครื่อง ให้กับโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

MFEC

MFEC

Tags

โครงการ CLEAN-DARE-SHARE ACTION

ขับเคลื่อนองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนจากสังคมภายในสู่ภายนอก โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างความเข้าใจให้พนักงานตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลา และให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าผ่านการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตภายในองค์กรด้วยแนวคิด ดังนี้

MFEC

MFEC

Tags

MFEC ผสานจุดแข็งด้านเทคโนโลยี ดัน 3 Core Solutions ตั้งเป้าฟื้นเศรษฐกิจประเทศไทย 

MFEC เดินหน้าสู่ความท้าทายใหม่ ผสานจุดแข็งแต่ละแผนกภายในองค์กร พร้อมจับมือบริษัทในเครือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโ

MFEC

MFEC