Skip links
View
Drag

MFEC ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยสามารถคว้าคะแนนการประเมินไปได้ถึงร้อยละ 98

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 หลังจากประสบกับสภาวะวิกฤต Covid-19 ในปีที่ผ่าน ทีมงานได้มีการพัฒนารูปแบบการประชุมให้สอดคล้องกับวิถี New Normal เพื่อป้องกันความเสื่ยงของการแพร่ระบาด โดยยังคงยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักเกณ์ข้อบังคับและหลักปฏิบัติของธรรมาภิบาลที่ดี สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกหน่วยงานใน MFEC ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี พร้อมให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

จากการร่วมมือระหว่างคณะผู้บริหารกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย

#MFEC#AGM2021#AGM#ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2564