Skip links
View
Drag

Resumatch

Resumatch

Streamline your hiring process

Streamline your hiring process

Resumatch, เครื่องมือ AI ที่จะช่วยคุณประหยัดเวลาและแรงงานในการหาผู้สมัครงานที่ใช่กับตำแหน่งงานของคุณ

Resumatch, เครื่องมือ AI ที่จะช่วยคุณประหยัดเวลา
และแรงงานในการหาผู้สมัครงานที่ใช่กับตำแหน่งงานของคุณ

Resumatch, เครื่องมือ AI ที่จะช่วยคุณประหยัดเวลา
และแรงงานในการหาผู้สมัครงานที่ใช่กับตำแหน่งงานของคุณ

Web resumatch-03

Our Story

เราพบว่าหนึ่งในความท้าทายของธุรกิจคือการจัดการข้อมูลของผู้สมัครงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการคัดกรองเรซูเม่ด้วยตนเองนั้นใช้เวลานานและยากต่อการจัดให้เป็นระบบ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการจ้างงานและก่อให้เกิดการจ้างงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เราจึงพัฒนา Resumatch ขึ้นมา ซึ่งจะช่วยจัดโครงสร้างให้กับข้อมูลผู้สมัครงานและช่วยให้ผู้จ้างค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับงานได้อย่างง่ายดายแม้ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีก็ตาม

Our Story

เราพบว่าหนึ่งในความท้าทายของธุรกิจคือการจัดการข้อมูลของผู้สมัครงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการคัดกรองเรซูเม่ด้วยตนเองนั้นใช้เวลานานและยากต่อการจัดให้เป็นระบบ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการจ้างงานและก่อให้เกิดการจ้างงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เราจึงพัฒนา Resumatch ขึ้นมา ซึ่งจะช่วยจัดโครงสร้างให้กับข้อมูลผู้สมัครงานและช่วยให้ผู้จ้างค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับงานได้อย่างง่ายดายแม้ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีก็ตาม

Our Story

เราพบว่าหนึ่งในความท้าทายของธุรกิจคือการจัดการข้อมูลของผู้สมัครงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการคัดกรองเรซูเม่ด้วยตนเองนั้นใช้เวลานานและยากต่อการจัดให้เป็นระบบ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการจ้างงานและก่อให้เกิดการจ้างงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เราจึงพัฒนา Resumatch ขึ้นมา ซึ่งจะช่วยจัดโครงสร้างให้กับข้อมูลผู้สมัครงานและช่วยให้ผู้จ้างค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับงานได้อย่างง่ายดายแม้ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีก็ตาม

How It Works?

AI ของเราวิเคราะห์และดึงข้อมูลจากเรซูเม่ของผู้สมัครงานไม่ว่าจะในรูปแบบเอกสารหรือรูปภาพ และจัดระเบียบโครงสร้างให้กับข้อมูลเหล่านั้นโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่นทักษะ ประสบการณ์ และการศึกษา และด้วยเทคโนโลยี LLM ทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาผู้สมัครงานอย่างง่ายดายด้วยภาษาทั่วไป เช่น ‘ค้นหาคนที่มีทักษะการเขียนภาษา Javascript’ แล้ว Resumatch ก็จะดึงรายชื่อคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมขึ้นมาให้กับคุณ

How It Works?

AI ของเราวิเคราะห์และดึงข้อมูลจากเรซูเม่ของผู้สมัครงานไม่ว่าจะในรูปแบบเอกสารหรือรูปภาพ และจัดระเบียบโครงสร้างให้กับข้อมูลเหล่านั้นโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่นทักษะ ประสบการณ์ และการศึกษา และด้วยเทคโนโลยี LLM ทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาผู้สมัครงานอย่างง่ายดายด้วยภาษาทั่วไป เช่น ‘ค้นหาคนที่มีทักษะการเขียนภาษา Javascript’ แล้ว Resumatch ก็จะให้ดึงรายชื่อคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมขึ้นมาให้กับคุณ

How It Works?

AI ของเราวิเคราะห์และดึงข้อมูลจากเรซูเม่ของผู้สมัครงานไม่ว่าจะในรูปแบบเอกสารหรือรูปภาพ และจัดระเบียบโครงสร้างให้กับข้อมูลเหล่านั้นโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่นทักษะ ประสบการณ์ และการศึกษา และด้วยเทคโนโลยี LLM ทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาผู้สมัครงานอย่างง่ายดายด้วยภาษาทั่วไป เช่น ‘ค้นหาคนที่มีทักษะการเขียนภาษา Javascript’ แล้ว Resumatch ก็จะให้ดึงรายชื่อคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมขึ้นมาให้กับคุณ

Enhance your talent acquisition

Enhance your talent acquisition

การคัดกรองเรซูเม่
และเลือกผู้สมัครงาน

ทำให้กระบวนการคัดกรองเรซูเม่กลายเป็นอัตโนมัติและค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ะบุไว้ ช่วยประหยัดเวลาจากการคัดกรองเรซูเม่จำนวนมากด้วยตัวเอง


ประเมินการสัมภาษณ์
ทางวิดีโอ

วิเคราะห์การสัมภาษณ์ทางวิดีโอโดยอัตโนมัติ
ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่นรูปแบบการพูด ภาษากาย ลักษณะสีหน้า ซึ่งช่วยให้ผู้จ้างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารของผู้สมัครมากขึ้น


จัดหาและบริหาร
ฐานข้อมูลด้านผู้คน

Resumatch สามารถช่วยค้นหาผู้สมัครงานที่มีแนวโน้มว่าจะเหมาะสมด้วยการสแกนผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และพิจารณาจากทักษะ ข้อความสำคัญ และเกณฑ์อื่น ๆ และยังช่วยจัดหมวดหมู่
ผู้สมัครเพื่อให้ง่ายต่อการจับคู่งานในอนาคต


การลดอคติ และ
สนับสนุนความหลากหลาย

Resumatch จะซ่อนข้อมูลระบุตัวตนที่อาจก่อให้เกิดอคติและทำให้ข้อมูลของผู้สมัครทุกคนเป็นมาตรฐาน เพื่อสนับสุนการคัดเลือกผู้สมัครอย่างเป็นธรรมและหลากหลายมากขึ้น


การประเมิน
พฤติกรรมและทักษะ

ใช้เทคโนโลยี AI ในการประเมินทักษะ และ
ความสามารถทางสติปัญญาของผู้สมัครงาน
เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจให้กับผู้จ้าง


การประเมิน และ
วางแผน Career Path

ใช้ข้อมูลทางสถิติในอดีตและตัวชีวิตผลงานในการช่วยผู้จ้างประกอบการตัดสินใจ เมื่อมีการคัดเลือกผู้สมัคร วางแผนการสืบทอดตำแหน่ง หรือการเลื่อนตำแหน่งภายในองค์กรEnhance your talent acquisition

Enhance your talent acquisition

การคัดกรองเรซูเม่
และเลือกผู้สมัครงาน

ทำให้กระบวนการคัดกรองเรซูเม่กลายเป็นอัตโนมัติ
และค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ะบุไว้
ช่วยประหยัดเวลาจากการคัดกรองเรซูเม่
จำนวนมากด้วยตัวเอง


ประเมินการสัมภาษณ์
ทางวิดีโอ

วิเคราะห์การสัมภาษณ์ทางวิดีโอโดยอัตโนมัติ
ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่นรูปแบบการพูด ภาษากาย
ลักษณะสีหน้า ซึ่งช่วยให้ผู้จ้างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
ทักษะการสื่อสารของผู้สมัครมากขึ้น


จัดหาและบริหาร
ฐานข้อมูลด้านผู้คน

Resumatch สามารถช่วยค้นหาผู้สมัครงาน
ที่มีแนวโน้มว่าจะเหมาะสมด้วยการสแกน
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และพิจารณา
จากทักษะ ข้อความสำคัญ และเกณฑ์อื่น ๆ
และยังช่วยจัดหมวดหมู่ผู้สมัคร
เพื่อให้ง่ายต่อการจับคู่งานในอนาคต


การลดอคติ และ
สนับสนุนความหลากหลาย

Resumatch จะซ่อนข้อมูลระบุตัวตนที่อาจ
ก่อให้เกิดอคติ และทำให้ข้อมูลของผู้สมัครทุกคน
เป็นมาตรฐานเพื่อสนับสุนการคัดเลือกผู้สมัคร
อย่างเป็นธรรม และหลากหลายมากขึ้น


การประเมิน
พฤติกรรมและทักษะ

ใช้เทคโนโลยี AI ในการประเมินทักษะ และ
ความสามารถทางสติปัญญาของผู้สมัครงาน
เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจให้กับผู้จ้าง


การประเมิน และ
วางแผน Career Path

ใช้ข้อมูลทางสถิติในอดีตและตัวชี้วัดผลงาน
ในการช่วยผู้จ้างประกอบการตัดสินใจ
เมื่อมีการคัดเลือกผู้สมัคร
วางแผนการสืบทอดตำแหน่ง
หรือการเลื่อนตำแหน่งภายในองค์กรEnhance your talent acquisition

Enhance your talent acquisition

การคัดกรองเรซูเม่
และเลือกผู้สมัครงาน

ทำให้กระบวนการคัดกรองเรซูเม่กลายเป็นอัตโนมัติและค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ะบุไว้ ช่วยประหยัดเวลาจากการคัดกรองเรซูเม่จำนวนมากด้วยตัวเอง


ประเมินการสัมภาษณ์
ทางวิดีโอ

วิเคราะห์การสัมภาษณ์ทางวิดีโอโดยอัตโนมัติ
ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่นรูปแบบการพูด ภาษากาย ลักษณะสีหน้า ซึ่งช่วยให้ผู้จ้างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารของผู้สมัครมากขึ้น


จัดหาและบริหาร
ฐานข้อมูลด้านผู้คน

Resumatch สามารถช่วยค้นหาผู้สมัครงานที่มีแนวโน้มว่าจะเหมาะสมด้วยการสแกนผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และพิจารณาจากทักษะ ข้อความสำคัญ และเกณฑ์อื่น ๆ และ
ยังช่วยจัดหมวดหมู่ผู้สมัครเพื่อให้ง่ายต่อการจับคู่งานในอนาคต


การลดอคติ และ
สนับสนุนความหลากหลาย

Resumatch จะซ่อนข้อมูลระบุตัวตนที่อาจก่อให้เกิดอคติและทำให้ข้อมูลของผู้สมัครทุกคนเป็นมาตรฐาน เพื่อสนับสุนการคัดเลือกผู้สมัครอย่างเป็นธรรมและหลากหลายมากขึ้น


การประเมิน
พฤติกรรมและทักษะ

ใช้เทคโนโลยี AI ในการประเมินทักษะ และ
ความสามารถทางสติปัญญาของผู้สมัครงาน
เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจให้กับผู้จ้าง


การประเมิน และ
วางแผน Career Path

ใช้ข้อมูลทางสถิติในอดีตและตัวชีวิตผลงานในการช่วยผู้จ้างประกอบการตัดสินใจ เมื่อมีการคัดเลือกผู้สมัคร วางแผนการสืบทอดตำแหน่ง หรือการเลื่อนตำแหน่งภายในองค์กรEnhance your talent acquisition

Enhance your talent acquisition

การคัดกรองเรซูเม่
และเลือกผู้สมัครงาน

ทำให้กระบวนการคัดกรองเรซูเม่กลายเป็นอัตโนมัติและค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ะบุไว้ ช่วยประหยัดเวลาจากการคัดกรองเรซูเม่จำนวนมาก
ด้วยตัวเอง


ประเมินการสัมภาษณ์
ทางวิดีโอ

วิเคราะห์การสัมภาษณ์ทางวิดีโอโดยอัตโนมัติด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่นรูปแบบการพูด ภาษากาย ลักษณะสีหน้า ซึ่งช่วยให้
ผู้จ้างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารของผู้สมัครมากขึ้น


จัดหาและบริหาร
ฐานข้อมูลด้านผู้คน

Resumatch สามารถช่วยค้นหาผู้สมัครงานที่มีแนวโน้มว่าจะเหมาะสมด้วยการสแกนผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และพิจารณาจากทักษะ ข้อความสำคัญ และเกณฑ์อื่น ๆ และยังช่วยจัดหมวดหมู่ผู้สมัครเพื่อให้ง่ายต่อการจับคู่งานในอนาคต


การลดอคติ และ
สนับสนุนความหลากหลาย

Resumatch จะซ่อนข้อมูลระบุตัวตนที่อาจก่อให้เกิดอคติและทำให้ข้อมูลของผู้สมัครทุกคนเป็นมาตรฐาน เพื่อสนับสนุน
การคัดเลือกผู้สมัครอย่างเป็นธรรม
และหลากหลายมากขึ้น


การประเมิน
พฤติกรรมและทักษะ

ใช้เทคโนโลยี AI ในการประเมินทักษะ และ
ความสามารถทางสติปัญญาของผู้สมัครงาน เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจ
ให้กับผู้จ้าง


การประเมิน และ
วางแผน Career Path

ใช้ข้อมูลทางสถิติในอดีตและตัวชีวิตผลงานในการช่วยผู้จ้างประกอบการตัดสินใจ
เมื่อมีการคัดเลือกผู้สมัคร วางแผน
การสืบทอดตำแหน่ง หรือ
การเลื่อนตำแหน่งภายในองค์กรKey Features

Key Features

LLM-based Unstructured
Resume Conversion

แปลงข้อมูลเรซูเม่ที่กระจัดกระจาย
ให้กลายเป็นข้อมูลที่มีระเบียบ

Bulk Resumes
Data Extraction

ดึงข้อมูลจากเรซูเม่จำนวนมาก
ในเวลาเดียวกัน

OCR for Image
Data Extraction

ดึงข้อมูลจากเรซูเม่
ที่เป็นรูปภาพ

LLM-based Unstructured
Resume Conversion

แปลงข้อมูลเรซูเม่ที่กระจัดกระจาย
ให้กลายเป็นข้อมูลที่มีระเบียบ

Bulk Resumes
Data Extraction

ดึงข้อมูลจากเรซูเม่
จำนวนมาก
ในเวลาเดียวกัน

OCR for Image
Data Extraction

ดึงข้อมูลจากเรซูเม่
ที่เป็นรูปภาพ

Natural-Language
Database Query

ใช้งานง่าย
แม้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที

Advanced Candidate
Search Capabilities

ค้นหาผู้สมัคร
โดยระบุเกณฑ์ที่เจาะจงได้

User-Friendly
Interface

เข้าใจง่าย ให้ประสบการณ์
การใช้งานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

Natural-Language
Database Query

ใช้งานง่าย
แม้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที

Advanced Candidate
Search Capabilities

ค้นหาผู้สมัคร
โดยระบุเกณฑ์ที่เจาะจงได้

User-Friendly
Interface

เข้าใจง่าย ให้ประสบการณ์
การใช้งานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

Benefits

อำนวยความสะดวกในกระบวนการจ้างงาน

ตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น

ประหยัดเวลาและแรงงาน

มีฐานข้อมูลผู้สมัครที่เป็นระเบียบ

ค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด

Benefits

อำนวยความสะดวกในกระบวนการจ้างงาน

ตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น

ประหยัดเวลาและแรงงาน

มีฐานข้อมูลผู้สมัครที่เป็นระเบียบ

ค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด

Benefits

อำนวยความสะดวก
ในกระบวนการจ้างงาน

ตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น

ประหยัดเวลาและแรงงาน

มีฐานข้อมูลผู้สมัครที่เป็นระเบียบ

ค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด

Benefits

อำนวยความสะดวก
ในกระบวนการจ้างงาน

ตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น

ประหยัดเวลาและแรงงาน

มีฐานข้อมูลผู้สมัครที่เป็นระเบียบ

ค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด

FAQ

A : Resumatch ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และแบ่งปันข้อมูลผู้สมัครกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 และ ISO/IEC 27001

A : เราให้การสนับสนุนอบรมและทรัพยากรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบการใช้งาน เทคนิคการใช้งานออนไลน์ คำถามที่พบบ่อย และช่องทางการสนับสนุนลูกค้า

A : Resumatch สามารถวิเคราะห์เรซูเม่ในรูปแบบต่างๆ เช่น PDF, Word, และรูปภาพ

FAQ

A : Resumatch ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และแบ่งปันข้อมูลผู้สมัครกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 และ ISO/IEC 27001

A : เราให้การสนับสนุนอบรมและทรัพยากรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบการใช้งาน เทคนิคการใช้งานออนไลน์ คำถามที่พบบ่อย และช่องทางการสนับสนุนลูกค้า

A : Resumatch สามารถวิเคราะห์เรซูเม่ในรูปแบบต่างๆ เช่น PDF, Word, และรูปภาพ

FAQ

A : Resumatch ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และแบ่งปันข้อมูลผู้สมัครกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 และ ISO/IEC 27001

A : เราให้การสนับสนุนอบรมและทรัพยากรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบการใช้งาน เทคนิคการใช้งานออนไลน์ คำถามที่พบบ่อย และช่องทางการสนับสนุนลูกค้า

A : Resumatch สามารถวิเคราะห์เรซูเม่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF, Word, และรูปภาพ

Contact Us

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Resumatch ขอตัวอย่าง
หรือนำไปใช้งานกับองค์กร สามารถติดต่อทีมขายของเราได้ที่

Contact Us

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Resumatch ขอตัวอย่างหรือนำไปใช้งานกับองค์กรสามารถติดต่อทีมขายของเราได้ที่

Contact Us

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Resumatch ขอตัวอย่างหรือนำไปใช้งานกับองค์กร สามารถติดต่อทีมขายของเราได้ที่

MFEC PLC ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ให้บริการด้านไอทีชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลเครือข่ายและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Contact for information

02 - 821 - 7999

Contact Helpdesk for Support

02 - 821 - 7979

MFEC Public Company Limited © 2022