Skip links
View
Drag

MFEC ร่วมกับมหิดลเซ็น MOU เตรียมผลิตบุคลากรทางด้าน IT

วันที่ 17 มกราคม 2563 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และ ดร.พัฒนศักดิ์ มลคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเพิ่มพูนศักยภาพ สร้างความรู้ทางวิชาการและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่นักศึกษา ICT ทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการ การวางแผนการสอนโครงการของรายวิชา รวมถึงการฝึกงานระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยองค์ความรู้ทั้งหมดจะช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณภาพ มีความสามารถในด้านอาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและและการเติบโตของประเทศต่อไป

รวมถึงยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษากับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความรู้ความสามารถ และผ่านมาตรฐานการคัดเลือกจากทางบริษัทฯ ให้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร

บริษัทฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญาณัฎฐ์ โบสุวรรณ นักเรียนจากโรงเรียนราชินี ผลการเรียนเฉลี่ย 3.62 ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดการให้ทุน ดังนี้

– ทุนการศึกษาเป็นทุนแบบให้เปล่า 100% โดยไม่มีพันธะต่อเนื่องใดๆ

– เป็นทุนที่จ่ายเฉพาะค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาเริ่มตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2563-2466

– นักศึกษามีการรายงานผลการเรียนให้กับทางบริษัทฯ ได้รับทราบทุกเทอม ตลอดจนสำเร็จการศึกษา

ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และขยันหมั่นเพียร เพราะตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาที่ได้รับโอกาส จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสายอาชีพที่ตั้งใจจะประกอบ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมต่อไป