Skip links
View
Drag

MFEC ต้อนรับพนักงานกลับสู่ออฟฟิศ 25% (ของพื้นที่สำนักงาน)

ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบัน มีอัตราผู้ติดเชื้อลดลงเป็นจำนวนมาก เป็นผลมาจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ส่งผลให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งการประกาศผ่อนปรนระยะที่ 3 โดยให้กิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงกลับมาเปิดให้บริการได้ ขยายเวลาเปิดห้างสรรพสินค้า ปรับลดเวลาเคอร์ฟิว และอนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้หากมีความจำเป็น

MFEC ได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดมาตั้งแต่เริ่มต้น โดยมีทีม BCP ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และประกาศข่าวสารต่างๆ ให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศให้ Work from Home ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา

หลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่อง MFEC ได้ทำการเปิดสำนักงานให้พนักงานทยอยกลับเข้ามาทำงานได้ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน โดยมีการกำหนดค่าความหนาแน่นของพนักงานในการเข้าใช้พื้นที่ อยู่ที่ 25% จากจำนวนพนักงานทั้งหมดในแต่ละชั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากกลับเข้ามาทำงาน รวมไปถึงยังคงให้พนักงานปฏิบัติตนภายใต้มาตรการป้องกันตนขั้นสูงสุด โดยมีแนวทาง ดังนี้

  • มีการแบ่งพนักงานเข้าสำนักงานไม่เกิน 25% ของพื้นที่ โดยมีทีม BCP ออกประกาศแนวทางการเฝ้าระวังความหนาแน่นของพนักงานภายในบริเวณสำนักงานทุกวันศุกร์ กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลรายสัปดาห์
  • ทีม BCP รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังไวรัส Covid-19 ประจำวันของแต่ละสำนักงานทุกวัน
  • พนักงานกรอกแบบฟอร์มรายงานสุขภาพประจำวันผ่านแอปพลิเคชัน MPY
  • มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารสำนักงาน
  • Social Distancing นั่งทำงานห่างกัน 1-2 เมตร หรือเว้นระยะเก้าอี้หนึ่งตัว ล้างมือและทำความสะอาดบริเวณที่นั่งด้วยแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง
  • ใช้การประชุมออนไลน์ งดการประชุมหรือพบปะหน้ากันโดยตรง

ผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์กว่าๆ ที่พนักงานทยอยกลับเข้ามาทำงาน บรรยากาศภายในออฟฟิศยังไม่พบความหนาแน่นจนเกินไป หากผลที่ออกมาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแนวโน้มสถานการณ์การระบาดภายในประเทศลดลง ทางบริษัทจะเพิ่มค่าความหนาแน่นเป็น 50% โดยจะมีการประกาศให้พนักงานรับทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลง การกลับมาทำงานประจำสำนักงาน พนักงานทุกคนต้องเพิ่มความระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
จากการที่พนักงานบางส่วนกลับเข้าทำงานที่สำนักงานและบางส่วนที่ยังคง Work from Home ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานแต่อย่างใด บริษัทยังคงดำเนินกิจการและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพนักงานยังคงดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่บริการให้คำปรึกษา ดูแลลูกค้า ไปจนถึงบริการหลังการขาย MFEC ยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานที่ดีเหมือนที่แล้วมา