SERVICES

เข้าใจและกำหนด Pain Point ได้ตรงจุด

แก้ปัญหาและทดสอบด้วย MVP (Minimum Viable Product)

การสร้างรูปแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์

สร้างกลยุทธ์ Go-To-Marget ได้อย่างก้าวกระโดด พร้อมวิเคราะห์ศักยภาพตลาดในเชิงลึก