TechFarm นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

TechFarm นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

จากโจทย์ที่ว่า “เราจะแก้ปัญหาสังคมและสร้างความแตกต่างแก่โลกใบนี้ได้อย่างไร” กลายเป็นแรงผลักดันให้วัย...

สิ้นสุดเวลาเช้าชามเย็นชาม ด้วยตัวชี้วัดและการประเมินผล สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

สิ้นสุดเวลาเช้าชามเย็นชาม ด้วยตัวชี้วัดและการประเมินผล สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ด้วยยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนความต้องการยกระดับศักยภ...