TechFarm นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

TechFarm นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

จากโจทย์ที่ว่า “เราจะแก้ปัญหาสังคมและสร้างความแตกต่างแก่โลกใบนี้ได้อย่างไร” กลายเป็นแรงผลักดันให้วัย...