Day ที่ 00 Month Year

พนักงาน MFEC ที่ได้รับวัคซีน

  • ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส
  • ฉีดวัคซีนเข็มแรก
  • พนักงานที่ยังไม่ได้ฉีด

จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 1,213 คน

ฉีดวัคซีนแล้ว

อยู่ในระหว่างรักษา

ผู้ติดเชื้อเพิ่ม

กักตัวดูอาการ

ประกาศฉบับที่ 7/2564

ประกาศฉบับที่ 7/2564

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564

ประกาศฉบับที่ 6/2564

ประกาศฉบับที่ 6/2564

ประกาศฉบับที่ 6/2564

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ประกาศฉบับที่ 6/2564

ประกาศฉบับที่ 5/2564

ประกาศฉบับที่ 5/2564

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

ประกาศฉบับที่ 5/2564

ประกาศฉบับที่ 4/2564

ประกาศฉบับที่ 4/2564

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

ประกาศฉบับที่ 4/2564

ประกาศฉบับที่ 3/2564

ประกาศฉบับที่ 3/2564

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

ประกาศฉบับที่ 3/2564

 

ประกาศฉบับที่ 2/2564

ประกาศฉบับที่ 2/2564

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 22 มกราคม 2564

ประกาศฉบับที่ 2/2564

ประกาศฉบับที่ 1/2564

ประกาศฉบับที่ 1/2564

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประกาศฉบับที่ 1/2564
 

ประกาศฉบับที่ 7/2563

ประกาศฉบับที่ 7/2563

แนวทางการปฏิบัติ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (การกลับเข้ามาทำงานหลังเทศกาลปีใหม่ 2564) สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประกาศฉบับที่ 7/2563
 

ประกาศฉบับที่ 6/2563

ประกาศฉบับที่ 6/2563

แนวทางการปฏิบัติ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563

ประกาศฉบับที่ 6/2563

ประกาศฉบับที่ 5/2563

ประกาศฉบับที่ 5/2563

แนวทางการปฏิบัติงานกรณีการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ประกาศฉบับที่ 5/2563

ประกาศฉบับที่ 4/2563

ประกาศฉบับที่ 4/2563

มาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ประกาศฉบับที่ 4/2563

ประกาศฉบับที่ 3/2563

ประกาศฉบับที่ 3/2563

แนวทางการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ประกาศฉบับที่ 3/2563

ประกาศฉบับที่ 2/2563

ประกาศฉบับที่ 2/2563

มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ประกาศฉบับที่ 2/2563

ประกาศฉบับที่ 1/2563

 

ประกาศฉบับที่ 1/2563

ประกาศแนวทางการปฏิบัติ กรณีแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ประกาศฉบับที่ 1/2563

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 14/2564

ประกาศฉบับที่ 14/2564

ประกาศบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 14/2564 เรื่อง แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 14/2564

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 13/2564

ประกาศฉบับที่ 13/2564

ประกาศบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 13/2564 เรื่อง แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 13/2564

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 12/2564

ประกาศฉบับที่ 12/2564

ประกาศบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 12/2564 เรื่อง แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 12/2564

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 11/2564

ประกาศฉบับที่ 11/2564

ประกาศบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 11/2564 เรื่อง แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 11/2564

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 10/2564

ประกาศฉบับที่ 10/2564

ประกาศบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 10/2564 เรื่อง แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

รายงานชี้แจงสถานการณ์ฉบับที่ 10/2564