Enterprise IT Solution

Who We Are

สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ ต้องนำเครื่องมือด้าน Enterprise IT Solution มาเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดย MFEC มีทีมงานที่มีประสบการณ์ ให้คำแนะนำ พัฒนา ตลอดจนช่วยในการดูแลลูกค้าประหนึ่งเพื่อนคู่คิดด้าน IT ทำให้ MFEC มีฐานลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่จำนวนมาก ทั้งส่วนธุรกิจ Banking, Telecom, Insurance, Enterprise, Government

Our Services

Digital Process Automation

เทคโนโลยีในการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจให้สามารถทำงานอัตโนมัติ แบบ End-to-End เพื่อเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลโดย Drive Workflow การทำงานอัตโนมัติร่วมกันระหว่าง Human, System และ Robotics จากกระบวนการส่วนบุคคลไปจนถึงการจัดการธุรกิจแบบองค์รวมช่วยทำให้เห็นภาพ เข้าใจและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Customer Service Solution
( CRM )

โซลูชันในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสำหรับกระบวนการจัดการและการโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว โดยเรียนรู้ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้า หรือบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนมากที่สุด เช่น ระบบการบริการลูกค้ามีการนำเครื่องมือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Customer Service) ไปใช้ในธุรกิจหรือองค์กร เพื่อช่วยปรับปรุงองค์ประกอบของกระบวนการบริการลูกค้า

Enterprise Content Management

โซลูชันจัดการ Content และ Document ภายในองค์กร ให้อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลแบบครบวงจร โดยครอบคลุมการนำเข้า Content (Check-in), Scan and Indexing, ค้นหาและเรียกดู (Search and View), การแก้ไข และ Control Version (Check-Out), ควบคุมความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด (Document Security) จนถึงกระบวนการอัตโนมัติในการ Archive และ ทำลาย Content ตาม Retention Policy ซึ่งองค์กรสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ และกระจายข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Financial Solution
Capital Market Solution

สำหรับตลาดการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและผลิตภัณฑ์เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รองรับกระบวนการทำงานแบบ End-to-End ตั้งแต่ Front-Office, Middle, Back-Office ไปจนถึง Accounting โดยมีพื้นฐานของ Process Automation และ Straight Through Processing (STP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และ Time-to-Market       

Lending Solution

งานขออนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System) และบริหารจัดการบัญชีสินเชื่อ (Core Loan System) โดยรองรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภท Secured, Unsecured Loan สำหรับลูกค้ารายย่อย และสถาบัน เช่น Term Loan, Mortgage Loan, Auto Loan, Hire Purchase/ Leasing โดยครอบคลุมฟังก์ชันงาน Apply Loan Request, Loan Approval and Credit Analysis, Customer Management, Receivable Management จนถึงการจัดการ Debt Collection

Our Solution

Servicenow

รวบรวมทุกความต้องการในการบริหารจัดการองค์กรไว้ในที่เดียวการันตีจากลูกค้าทั้งทางภาคเอกชนและรัฐบาลที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นกับการใช้งานของ ServiceNow กับ MFEC มายาวนานกว่า 5 ปี