คุณพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและกา…

คุณกิตติ วินทิมา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มสื…

คุณอาร์ม ศิวะดิตถ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบ…

คุณธนกร ชาลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร