คุณคิโยทากะ นาคามูระ รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการสรรห…

คุณสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการต…

คุณอนันต์ ลี้ตระกูล กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการสรรหา …

ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานค…

รศ.ดร. กมเลศน์ สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ กรรมการบริหารค…

ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอ…

คุณธนกร ชาลี กรรมการ และกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารค…

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร กรร…

คุณศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร ประธานกรรมการบริษัท