ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล