รศ.ดร. กมเลศน์ สันติเวชชกุล

กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน