คุณพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน