คุณธนกร ชาลี

กรรมการ และกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล