คุณคิโยทากะ นาคามูระ

รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน