คุณกิตติ วินทิมา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม