คุณคิโยทากะ นาคามูระ รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการสรรห…

คุณพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและกา…

คุณกิตติ วินทิมา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มสื…

คุณอาร์ม ศิวะดิตถ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบ…

คุณธนกร ชาลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร  

คุณสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการต…

คุณอนันต์ ลี้ตระกูล กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการสรรหา …

ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานค…

รศ.ดร. กมเลศน์ สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ กรรมการบริหารค…

ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอ…

คุณธนกร ชาลี กรรมการ และกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารค…

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร กรร…

คุณศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร ประธานกรรมการบริษัท