ความเป็นมาของมูลนิธิ

ริเริ่มมาจากโครงการ “ทุนความรู้” ในปี พ.ศ.2557 เป็นโครงการเพื่อสังคมโดย บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) โดยการส่งมอบสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลให้แก่เด็กเยาวชนที่ขาดโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยประเภทสื่อความรู้ได้แก่ อีบุ๊ค (e-Book), ข้อสอบออนไลน์ (e-Test), วิดีโอสื่อความรู้ ต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ช่วยยกระดับคะแนนสอบวัดผลแห่งชาติ (O-NET) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ด้วยปณิธานการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาอย่างยั่งยืนในปี พ.ศ.2559 จึงได้ดำเนินการขยายผลจากโครงการ “ทุนความรู้” ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิในชื่อ “มูลนิธิปันปัญญา” เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 โดยเป้าหมายเพื่อรองรับการขยายการทำงานของโครงการ “ทุนความรู้” ต่อไปในอนาคต

ก้าวต่อไปของมูลนิธิ

แผนการดำเนินงาน “มูลนิธิปันปัญญา” (Pan Panya Foundation) ในปีต่อไปจะร่วมสนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลวิชาภาษาไทยร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ในการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ให้แก่เด็กเยาวชนอยู่ในพื้นที่สูงและห่างไกล ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้มีวิดีโอสื่อความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาไทยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและการประกอบอาชีพ ต่อไปในอนาคต เพื่อยกระดับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน