MFEC Group ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างผลประกอบการที่ดี โดยเชื่อมโยงสู่เป้าหมายสำคัญเรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน เกื้อหนุนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของ MFEC Group โดยมุ่งยกระดับความรับผิดชอบให้เป็นไปตามบริบทของธุรกิจที่ว่าด้วยเรื่องของ “สร้างคน สร้างองค์กร และแบ่งปันขับเคลื่อนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามทิศทาง/แผนงานเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของ MFEC Group โดยมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี นับเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร