แนวทางการบริหารห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ MFEC มุ่งเน้นไปที่ 2 กระบวนการ คือ กระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน จัดทำเป็นคู่มือเป็นลายลักษณ์อักษรในกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การประเมินวัดความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงการวัดผลในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามเป้าหมายสำคัญของการประกอบธุรกิจคือ “การสร้างผลประกอบการให้มีกำไรอย่างต่อเนื่อง” ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจและการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ จึงเป็นที่มาของการดำเนินกิจกรรมหลักที่จะเชื่อมโยงสู่การสร้างมูลค่า (Value Activities)
กิจกรรมหลัก กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการโดยตรง การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า รวมทั้งบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ

กิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นส่วนสนับสนุนหรือทำให้ Primary Activities ดำเนินไปโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ