บริษัทได้นำเทคโนโลยีที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญมาจัดกิจกรรมภายในองค์กร โดยการรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้กระดาษ ลดการสั่งพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ เช่น การส่งสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบ ERP และแนบเอกสารประกอบขึ้นระบบ การปริ๊นใบขอเบิกและสำเนาการเบิกบุคคลในครอบครัว ซึ่งสามารถลดการใช้กระดาษไปได้ถึง 50% ของการสั่งพิมพ์ในรูปแบบเดิม และมีกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ในด้านการคัดแยกขยะให้กับเยาวชน การสนับสนุนส่งเสริมให้ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุลยั่งยืน