MFEC ยึดมั่นต่อพันธกิจขององค์กร  เน้นการสร้างงานและกระจายรายได้ในระดับท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ  โดยคำนึงถึงสังคาและชุมชน อาทิเช่น จัดให้มีการจ้างงานผู้พิการทางสายตาเข้าร่วมในโครงการนวดบำบัด คอ บ่า ไหล่ ให้กับพนักงานภายในบริษัท เพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการมีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งมีรายได้ทั้งยังสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจ  และมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทยร่วมกับภาคีเครือข่าย  เพื่อเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย