คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของ MFEC Group คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจด้วยบรรษัทภิบาลโดยมุ่งมั่นและเดินหน้าในสร้างคุณค่าระหว่างองค์กรและสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” (“หลักการ 8 ข้อ”)
1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม MFEC Group มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอภาคและเป็นธรรม เคารพในสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตาม พันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยคณะกรรมการบริษัท MFEC ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากการใช้อำนาจหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่น ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน ด้วยสิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง ทั้งความคิดและการกระทำที่ไม่มีการล่วงละเมิดได้ โดยได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานให้ความเคารพในเรื่อง สิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นรากฐานของสังคมและการดำเนินธุรกิจ
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ด้วยทรัพยากรบุคคลขององค์กร เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน MFEC Group สู่ความสำเร็จ คณะผู้บริหารจึงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิพื้นฐานด้วยหลักความเท่าเทียมกัน โดยมุ่งหวังให้พนักงานทำงานด้วยความสงบสุขทำให้สังคม MFEC น่าอยู่อันจะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการทำงานและทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค พันธกิจของบริษัท “เรามุ่งที่จะสร้างองค์กรให้เป็นผู้นำระดับประเทศในกลุ่มผู้ประกอบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร โดยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการทุ่มเทพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ ให้บริการที่เป็นเลิศ ด้วยประสิทธิภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล และราคา ยุติธรรมต่อลูกค้าทุกระดับของบริษัท โดยเราจะเป็นผู้นำในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในระดับท้องถิ่นและกระจายรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ”
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม MFEC Group คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร จึงกำหนดแนวปฏิบัติด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม นอกเหนือจากการประหยัดพลังงาน ตระหนักและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม MFEC แล้ว MFEC Group ยังคงยึดมั่นต่อพันธกิจขององค์กร เน้นการสร้างงานในระดับท้องถิ่น สร้างรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในประเทศ อาทิเช่น การจ้างงานผู้พิการทางสายตาในโครงการนวดบำบัด คอ บ่า ไหล่ เพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการมีอาชีพเป็นหลักแหล่งมีรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวโดยตรงไม่ต้องผ่านหน่วยงานใด
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม คณะกรรมการบริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยต้องดำเนินการพัฒนาบุคลากรควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรม ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนในการทำงาน ซึ่งในทุกปีฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการจัดฝึกอบรมในโครงการ Share & shine เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กันภายในองค์กร อีกทั้ง หัวหน้าหน่วยงานได้รับการมอบหมายจากฝ่ายบริหารให้พิจารณานวัตกรรมกระบวนการ/แนวทางปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในของแต่ละหน่วยงาน