Cloud Platform

Who We Are

ผู้ให้บริการแบบครบวงจรเกี่ยวกับด้านคลาวด์ ประกอบด้วยการเป็นผู้ให้ด้านคำปรึกษา การออกแบบ การสร้าง และดูแลระบบคลาวด์ สำหรับระบบต่างๆ ให้ลูกค้าในองค์กร

Our Services

Cloud Platform Services

บริการออกแบบ และจัดทำเทคโนโลยีคลาวด์ ทุกแพลตฟอร์มในทุกรูปแบบขั้นพื้นฐานให้กับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบาย และรวดเร็วในการมีโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ สำหรับสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร มีบริการประเมินราคา และการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย การแจ้งเตือน ทำรายงานรายเดือน รวมถึงการทำ Billing Service ให้ตรงตามเงื่อนไขภาษีภายใน/ระหว่างประเทศ

Service Package

เป็นผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ที่ออกแบบมาเพื่อคนไทย เป็นแพลตฟอร์มวางแผนการขนส่งสินค้า โดยใช้แผนที่ของไทย รองรับการวางแผนขนส่งแบบคนไทย เพื่อให้สามารถพยากรณ์การส่งได้อย่างแม่นยำ ผลิตภัณฑ์ EDM (Electronic Digital Marketing Platform) เพราะทุกเมล์ต้องการส่งให้ถึงผู้รับ แพลตฟอร์มนี้จึงสร้างมาเพื่อส่งเมล์เข้าถึงอินบอกซ์ โดยสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้รับ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดเก็บในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบแผนการตลาด

Professional Services

เป็นบริการการให้คำปรึกษา การออกแบบ และจัดทำระบบที่มีความซับซ้อน ทั้งในเชิงโครงสร้าง และในเชิงการทำงานของระบบและข้อมูล เพื่อให้ระบบที่ออกแบบสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ แต่ยังคงสนับสนุนความต้องการเชิงธุรกิจที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็ว ความเสถียร ความปลอดภัย และความสามารถในการรองรับทุก Workload

Technical Operation Services

เป็นบริการหลังการขาย ที่ลูกค้าต้องการผู้ช่วยสร้าง ช่วยออกแบบ และดูแลระบบของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ให้หน้าที่การดูแลระบบที่ซับซ้อนเป็นหน้าที่ของเราเพื่อให้ลูกค้าได้มุ่งเน้นในการสร้างและพัฒนาบริการนวัตกรรมใหม่ๆ ในธุรกิจได้อย่างอิสระ

Our Products

MVRP

ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของเราคือการปรับแต่งให้เหมาะกับคนไทยเช่น MVRP (MFEC Virtual Route Planning)

Our Partners