Big Data & Analytics

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ (Data Analytics) ที่ตอบโจทย์การใช้ข้อมูลตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบัน ไปจนถึงการวิเคราะห์คาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคต ข้อมูลที่ท่านมีสามารถนำมาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและมูลค่าได้ MFEC Digital Information Service มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงมั่นใจและพร้อมดูแลให้บริการการจัดการข้อมูลครบวงจร ทั้งการออกแบบ วางแผน จัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห์ และออกรายงาน รวมไปถึงให้จัดอบรมและให้คำปรึกษาในระดับนโยบาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขององค์กรอย่างแท้จริง

Our Services

Database Solution Services
เป็นการนำโซลูชันในด้านฐานข้อมูลทั้งที่เป็น On-Premise หรือ Cloud เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการพัฒนาระบบหรือ Application ที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบ RDBMS และ NoSQL
Big data Solution Services
เป็นการนำข้อมูลที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่ระบบฐานข้อมูล RDBMS แต่ยังสามารถนำข้อมูลในส่วนอื่นๆ ขององค์กร มาทำการรวบรวม วิเคราะห์ และหาคุณค่าของข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ เพื่อความได้เปรียบของธุรกิจ โดยคู่ค้าได้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน
Analytic and Business Intelligent
การวิเคราะห์ที่ดีเกิดได้จากการมีข้อมูลที่เพียงพอ ข้อมูลที่มีประโยชน์คือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเกิดความแน่นอนแม่นยำ Digital Information Service มีทีมงานนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการในหลายระดับ เช่น การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ระบบเรียนรู้อัตโนมัติ (Machine Learning) การวิเคราะห์ความรู้สึกในภาษา (Sentiment Analytic) เรียนรู้ความคิดเห็นของผู้บริโภค (Social Listening) เพื่อนำมาถอดรหัส หาข้อมูล Insight หรือเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์คาดการณ์ทำนายอนาคต (Predictive Analytic) พร้อมกับออกรายงานที่ปรับแต่งให้เข้าใจได้ง่าย เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ
Application Infrastructure Service
เป็นการนำโซลูชันในด้าน Middleware ทั้งที่เป็น On-Premise หรือ Cloud ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการพัฒนาระบบหรือ Application โดยให้บริการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Web Application, Message Services, Integration Services หรือ Service Oriented Architecture โดยนำความสามารถของ Services ต่างๆ มาเชื่อมต่อกันเพื่อรองรับความต้องการของ Application ได้อย่างลงตัว