ประวัติและความเป็นมาของ MFEC

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทโมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับกลุ่มผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปีแรกของการดำเนินธุรกิจ บริษัทต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญทางการเงินในเอเชีย หรือเรียกทั่วไปในประเทศไทยว่า วิกฤตต้มยำกุ้ง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไรและการดำเนินธุรกิจขององค์กร แต่ทว่าเพียง 6 ปีหลังจากก่อตั้งคุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และถูกจัดเป็นหุ้นเด่นจ่ายเงินปันผลตลอด 10 ปี เฉลี่ย 7.81 % สูงสุดในหุ้นหมวดสื่อสารฯ โดยการดำเนินงานของบริษัท ได้วางนโยบายเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทนับแต่จดทะเบียนจัดตั้ง มีดังนี้

วิสัยทัศน์องค์กร

เราจะเป็นบริษัทไอทีที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุด ผ่านการผลักดันศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของพนักงาน เพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยี และยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน

พันธกิจ

เป็นพลังขับเคลื่อนในการทำให้ ชีวิตดิจิทัลของคุณดีขึ้น

TIMELINE

คณะกรรมการบริษัท

คุณศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร

ประธานกรรมการบริษัท

คุณสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน

คุณธนกร ชาลี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

คุณคิโยทากะ นาคามูระ

รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คุณอนันต์ ลี้ตระกูล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

ดร.ชาญ ธาระวาส

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
และบรรษัทภิบาล

รศ.ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล

กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณมาซาคาซุ คาวามูระ

กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คุณศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร

ประธานกรรมการบริษัท

คุณสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน

คุณธนกร ชาลี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

คุณคิโยทากะ นาคามูระ

รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คุณอนันต์ ลี้ตระกูล

กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
และบรรษัทภิบาล

ดร.ชาญ ธาระวาส

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
และบรรษัทภิบาล

รศ.ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล

กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณมาซาคาซุ คาวามูระ

กรรมการ

คณะผู้บริหาร

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน

คุณธนกร ชาลี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณอาร์ม ศิวะดิตถ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารการเปลี่ยนแปลง

คุณกิตติ วินทิมา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม

คุณพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
และการเงิน