ประวัติและความเป็นมาของ MFEC

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด หรือ MFEC เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทโมเอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) กับกลุ่มผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปีแรกของการดำเนินธุรกิจ บริษัทต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญทางการเงินในเอเชีย หรือเรียกทั่วไปในประเทศไทยว่า วิกฤตต้มยำกุ้ง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไรและการดำเนินธุรกิจขององค์กร แต่ทว่าเพียง 6 ปีหลังจากก่อตั้งคุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และถูกจัดเป็นหุ้นเด่นจ่ายเงินปันผลตลอด 10 ปี เฉลี่ย 7.81 % สูงสุดในหุ้นหมวดสื่อสารฯ โดยการดำเนินงานของบริษัท ได้วางนโยบายเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทนับแต่จดทะเบียนจัดตั้ง มีดังนี้

TIMELINE

บริษัทฯ เข้าลงทุนถือหุ้นใน 4 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด 2) บริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จำกัด 3) บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด 4) บริษัท ดิจิทัล แซฟวี่ จำกัด

บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปรับโครงสร้างขององค์กร  พร้อมกำหนดกลยุทธ์การบริหารธุรกิจใหม่และดำเนินการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นฟูและเติบโตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักและเป็นตัวกระตุ้นให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะ Disruptive Technology ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางในการบริหารธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นบริษัทฯ จึงปรับตัวด้วยการขยาย Business Model ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ดังเช่น

  • Joint Venture with Potential Partner โดยอาศัยการผสมผสานจุดเด่นและความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่าย (ฝ่าย Partner และฝ่าย MFEC) เข้าด้วยกันเพื่อร่วมกันสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมา
  • Revenue Sharing โดยอาศัยการลงทุนในธุรกิจที่มีศ้กยภาพ เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  • Business Unit Spin-Off โดยสนับสนุนให้ business unit ที่มีความพร้อม สามารถจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยในเครือแห่งใหม่ เพี่อส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็น entrepreneurship สูงขึ้น มีสิทธิในความเป็นเจ้าของ (ถือหุ้นในบริษัทใหม่ร่วมกับ MFEC) มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ อีกทั้งยังเป็นแนวทางปฏิบัติในการธำรงรักษาคนเก่งในองค์กร เสริมสร้าง/ธำรงรักษาขีดความสามารถในการให้บริการและการแข่งขันของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
  • Solution Provider เป็นการนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้านไอทีที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยยังคงให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าระดับ enterprise เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้า ที่ยังคงสร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงได้เข้าลงทุนถือหุ้นใน 4 บริษัท ได้แก่

1) บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด ถือหุ้นลงทุนในสัดส่วน 70% ของทุนจดทะเบียน

2) บริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จำกัด ถือหุ้นลงทุนในสัดส่วน 29% ของทุนจดทะเบียน

3) บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด ถือหุ้นลงทุนในสัดส่วน 59.9% ของทุนจดทะเบียน

4) บริษัท ดิจิทัล แซฟวี่ จำกัด ถือลงทุนในสัดส่วน 36%

โดยมีผลให้ภาพรวมของ MFEC Group มีบริษัทในเครือประกอบด้วยบริษัทร่วมจำนวน 4 บริษัท  และบริษัทย่อยจำนวน 14 บริษัท (บริษัทในเครือ)

ตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และสำนักงานสาขาที่ 2 แห่งใหม่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ ณ อาคาร SJ Infinite1ชั้น 11

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องไปกับความต้องการของตลาด   เทรนด์เทคโนโลยีฯ ตลอดจนความต้องการของลูกค้า   อีกทั้งมีการวางระบบการควบคุมภายในพร้อมการปรับโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์การบริหารธุรกิจใหม่ให้สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นตัวกระตุ้นให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  อาทิ  กลยุทธ์การปฏิรูปการทำธุรกิจ หรือ Business Transformation มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยียกระดับและพัฒนาธุรกิจที่เปลี่ยนไป นำศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่ MFEC มีเข้าช่วยแก้ไขและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงมีการสร้างโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ในลักษณะการร่วมทุนกับพันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ กลุ่มบันเทิง ฯลฯ   นอกจากนี้ยังมีการปฏิรูปภายในองค์กรที่สำคัญคือ การปรับสภาพแวดล้อมสำนักงานใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และสำนักงานสาขาที่ 2 ของบริษัท  บนแนวคิดที่สะท้อนภาพขององค์กรที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับการยกระดับการทำงานภายใต้แนวคิด “New Office – New Culture” 4 ประการ ประกอบด้วย 1.Collaboration 2. Communication 3. Concentration 4. Chill Out โดยสำนักงานแห่งใหม่ของ MFEC ตั้งอยู่ ณ อาคาร SJ Infinite1ชั้น 11 และผู้บริหารมีแนวคิดพร้อมนโยบายสนับสนุนพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการทำงานและบริหารจัดการหน่วยงาน ให้เติบโตพร้อมขยายตัวและ      จดทะเบียนเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ อีกทั้งมีนโยบายขยายการลงทุนเพื่อช่องทางรายได้ใหม่ และเป็นการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นอันจะเสริมสร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

บริษัท TIS INC. ประเทศญี่ปุ่น  เข้าซื้อหุ้นจาก Modernform group ถือลงทุนในสัดส่วน 18% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีสถานะเป็น “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” แทนบริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “MODERN” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีมติอนุมัติรายการจำหน่ายหุ้น บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) “MFEC” จำนวน 61,983,675 หุ้น คิดเป็น 14.07% ของทุนชำระแล้ว ให้กับบริษัท TIS INC. ประเทศญี่ปุ่น  ในราคาหุ้นละ 10.70 บาท เป็นเงิน 663,225,322.50 บาท  โดยทำการจำหน่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557  และภายหลังการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ Modernform group ลดลงคงเหลือ 2.41% และมีผลทำให้ บริษัท TIS Inc. ซึ่งเข้าซื้อหุ้นจาก Modernform Group และถือลงทุนในสัดส่วน 18% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีสถานะเป็น “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” แทนบริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  โดยการทำรายการดังกล่าวของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี  ด้วย TIS Inc. เป็นกลุ่มบริษัทต่างชาติ  ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศญี่ปุ่นอันจะทำให้บริษัทได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทียบเท่าบริษัทชั้นนำต่างชาติและเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าในอนาคต

เข้าลงทุนในกลุ่มบริษัท ซอฟต์สแควร์กรุ๊ป 7 บริษัท , บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) , บริษัท บิสซิเนท แอพพลิเคชั่น จำกัด และร่วมลงทุนในบริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จำกัด

เข้าลงทุนในบริษัท พรอมท์นาว จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จำกัด และบริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (ปัจจุบันคือบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด)

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547 – เข้าลงทุนในบริษัท พรอมท์นาว จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษา แนะนำอบรมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ สำหรับควบคุมหรือใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างสรรค์สื่อความบันเทิงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 – เข้าลงทุนในบริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนา ผลิต และจำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านสื่อบันเทิงบนอุปกรณ์มือถือ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 – เข้าลงทุนในบริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (ปัจจุบันคือบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด) ซึ่งประกอบธุรกิจในด้าน Modern Pay (Mobile Payment Gateway) และบริหารจัดการงานบริการ (Managed services / Project based (PC/NB/PRN)

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 และเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์วันแรก เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546

ในเดือนพฤษภาคม บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนจากเดิม 20 ล้านบาทเป็น 160 ล้านบาท และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 14 ล้านหุ้น ที่มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เนื่องจากผู้บริหารเล็งเห็นถึงอัตราการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไป

ในเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ดำเนินการขายหุ้นทั้งหมดที่ถือในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 68 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ให้กับบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นรายบุคคลอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ทำให้บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น โดยถือหุ้นร้อยละ 31.6 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว และบริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ไทยแทพไกด์ จำกัด ให้แก่บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์วันแรก เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 อีกทั้ง เพื่อรองรับการขยายงาน และจำนวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดและรวดเร็วขึ้น บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนา (Development Center) ที่อาคารเล้าเป้งง้วนทาวเวอร์ 1 ถนนวิภาวดี-รังสิต เพื่อเปิดศูนย์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท

เพื่อเพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจ บริษัทฯ จึงเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานบริการให้คำปรึกษาและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นทางการ เพื่อขยายธุรกิจการบริการให้คำปรึกษาและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Professional Services) และได้เริ่มให้บริการธุรกิจ ดังนี้

  • เริ่มให้บริการพัฒนาระบบสื่อสารทางเสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Voice Over Internet Protocol, VOIP) ซึ่งจะช่วยลูกค้าลดภาระต้นทุนค่าโทรศัพท์ทางไกลเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
  • ให้บริการพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ คือ Ascential (ซึ่งปัจจุบันได้ควบรวมกิจการโดย IBM) ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) เพื่อเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญในอนาคต

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด จดทะเบียนและก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท  โดยบริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาและวางระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งเป็นการพัฒนาและนำระบบ Intranet มาใช้ภายในองค์กรขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการจากบริษัทชั้นนำระดับโลก ได้แก่

  • Sun Microsystems ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำด้านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในองค์กรขนาดใหญ่
  • Netscape Communication ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มคิดค้นพัฒนาทางด้านโปรแกรมสำหรับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Internet & E-commerce Software Server) ในปัจจุบันรู้จักกันในนามของ SUN ONE

วิสัยทัศน์องค์กร

เราจะเป็นบริษัทไอทีที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุด

เพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน

พันธกิจ

เป็นพลังขับเคลื่อนในการทำให้ ชีวิตดิจิทัลของคุณดีขึ้น

คณะกรรมการบริษัท

คุณศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร ประธานกรรมการบริษัท  

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร กรร…

คุณธนกร ชาลี กรรมการ และกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารค…

ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอ…

รศ.ดร. กมเลศน์ สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ กรรมการบริหารค…

ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานค…

คุณอนันต์ ลี้ตระกูล กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการสรรหา …

คุณสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการต…

คุณคิโยทากะ นาคามูระ รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการสรรห…

คณะผู้บริหาร

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร  

คุณธนกร ชาลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  

คุณอาร์ม ศิวะดิตถ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบ…

คุณกิตติ วินทิมา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มสื…

คุณพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและกา…