สารจากประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) “MFEC Group” มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความทุ่มเท เพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นเลิศอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานภายในองค์กร และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นอกเหนือจากทฤษฎีให้แก่ นิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทรัพยากรบุคคล กลุ่มคนรุ่นใหม่ “สร้างคนคุณภาพ” อันเป็นการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

นายศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร

ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)