“แนวทางของ MFEC Cloud Services คือการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรเกี่ยวกับบริการด้านคลาวด์ ประกอบด้วยการเป็นผู้ให้บริการด้านคำปรึกษา การออกแบบ การสร้าง และดูแลระบบคลาวด์สำหรับระบบต่าง ๆ ให้ลูกค้าในองค์กรใช้งาน ซึ่งหนึ่งในระบบที่ MFEC Cloud Services ให้บริการกับลูกค้าคือการพัฒนาและดูแล Mobile Application บน Cloud Platform อย่างเต็มรูปแบบ”

Our Services

Solution Design

คือการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาออกแบบระบบ และเลือก Cloud Services ที่เหมาะสมในการพัฒนา Mobile application รวมถึงออกแบบ Infrastructure UX UI ของ Application นั้น ๆ โดยจะคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน และงบประมาณที่ไม่สูงเกินไป แต่ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม

Implementation

การพัฒนา application โดยยึดตาม blueprint ที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะถูกแบ่ง phase และ environment ออกเป็น Development, System Integration Test และ Production เพื่อให้การพัฒนาและทดสอบใดๆไม่กระทบต่อการใช้งานบนระบบจริงของลูกค้า

Design for Operation

การออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษาระบบ และง่ายต่อการต่อยอดระบบต่อไปในอนาคต

Operation Services

การดูแลรักษาระบบที่ถูกพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพมั่นคง

Consulting Services

การให้คำปรึกษากับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าต้องการต่อยอดระบบ, เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ หรือ ลดค่าใช้จ่ายของระบบ เป็นต้น ซึ่งให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งด้าน Mobile Application และ Cloud Services

 

Related Content