โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2018
รายชื่อจำนวนหุ้นสัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 TIS Inc.88,290,775.0020.00
2นายราเมศวร์ ศิลปพรหม31,676,577.00 7.18
3นายศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร12,926,013.002.93
4นายประเสริฐ ฝูงวานิช 10,966,013.002.48
5นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร 8,415,259.001.91
6บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 8,200,000.001.86
7นางนุดี หนูไพโรจน์ 6,002,364.001.36
8นายธนกฤต เวศน์ปฐม 5,800,000.001.31
9น.ส.ชลิดา ชาญสุรีย์ 5,048,124.001.14
10น.ส.ฐัทธนา แสงอร่าม 4,901,000.001.11
11 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,859,915.001.10
12นายสิทธิชัย วงศ์ภัทรวรกุล 4,750,800.001.08
13นายบุญชัย เกษมวิลาศ 3,400,000.00 0.77
14นายธนพล กองบุญมา 3,361,800.000.76
15นายรณชัย กองบุญมา 3,337,500.000.76
16นายมารชัย กองบุญมา 3,337,500.000.76
17 นายนัยพงษ์ กองบุญมา 3,337,500.000.76
18 นายอภิรัฐ ชัยพิพัฒนมงคล 3,200,000.000.72
19นายศุภกฤต ตั้งภัคกุล 3,144,800.000.71
20นายวรพจน์ อนุเอกจิตร 3,048,229.000.69
21 นางวิไล คล่องวิถี 3,000,051.000.68
22นายสุวัฒน์ อินทนะ 2,802,500.000.63
23 นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล 2,673,614.000.61
24 นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล 2,450,000.000.55