โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
รายชื่อจำนวนหุ้นสัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 TIS Inc.88,290,77520.0
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด26,301,3795.9
3กลุ่มนายธนพล กองบุญมา13,374,400 3.0
4นายศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร 12,926,0132.9
5นายประเสริฐ ฝูงวานิช10,979,0132.5
6กลุ่มนายราเมศวร์ ศิลปะพรหม 10,095,3532.2
7นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร8,415,2591.9
8บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)8,200,0001.9
9กลุ่มนายธนกฤต เวศน์ปฐม 6,020,0001.4
10นางนุดี หนูไพโรจน์ 6,002,3641.4
11กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย250,848,99956.9