การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 , เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้า รายละเอียด
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 , เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้า รายละเอียด
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รายละเอียด
หนังสือมอขฉันทะแบบ ค. รายละเอียด
รายการการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รายละเอียด
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 , เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้า รายละเอียด
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รายละเอียด
หนังสือมอขฉันทะแบบ ค. รายละเอียด
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รายละเอียด
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 , เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคาถามล่วงหน้า รายละเอียด
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 รายละเอียด
CD รายงานประจำปี 2560 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 รายละเอียด
สรุปข้อมูลทางการเงิน ประจำปี 2560 รายละเอียด
รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในอดีต รายละเอียด
ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ รายละเอียด
หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน รายละเอียดข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยในอดีต รายละเอียด
รายนามผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทน รายละเอียด
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะ รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียด
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 รายละเอียด
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม รายละเอียด
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รายละเอียด

 

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560, เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้า รายละเอียด
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  รายละเอียด
รายงานประจำปี 2559 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559  รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  รายละเอียด
สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2559  รายละเอียด
รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในอดีต  รายละเอียด
ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ  รายละเอียด
หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน รายละเอียดข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยในอดีต  รายละเอียด
รายนามผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทน  รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะ  รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  รายละเอียด
ข้อปฎิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น  รายละเอียด
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  รายละเอียด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559  รายละเอียด
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม  รายละเอียด
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  รายละเอียด
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  รายละเอียด
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559, เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้า รายละเอียด
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 รายละเอียด
รายงานประจำปี 2558 รายละเอียด
นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2556 – 2558 รายละเอียด
สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายละเอียด
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเพิ่มและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายละเอียด
รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และข้อมลูค่่ตอบแทนกรรมการ รายละเอียด
รายนามผู้สูอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยทีใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะ รายละเอียด
หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียนและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง รายละเอียด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถูือหุ้น รายละเอียด
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 รายละเอียด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 รายละเอียด
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 รายละเอียด
สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2557 รายละเอียด
นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2555 – 2557 รายละเอียด
ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ข้อมูลเสนอพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 รายละเอียด
ข้อมูลผู้สอบบัญชี และข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2558 รายละเอียด
ข้อมูลการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ รายละเอียด
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะ และใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม รายละเอียด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 รายละเอียด
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วันที่ 24 เมษายน 2556 รายละเอียด
สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2556 รายละเอียด
การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รายละเอียด
นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2554 – 2556 รายละเอียด
ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ข้อมูลเสนอพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 รายละเอียด
ข้อมูลผู้สอบบัญชี และข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รายละเอียด
แบบฟอร์มการลงทะเบียน รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะ และใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม รายละเอียด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
แจ้งมติที่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที 1/2557 รายละเอียด
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557, เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้า รายละเอียด
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 รายละเอียด
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 รายละเอียด
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 รายละเอียด