รายละเอียดงบการเงิน

ประจำปี
ประเภทงบ
ชนิดงบ
งวด
สิ้นสุดวันที่
รายละเอียด
2563 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 3 30/09/2563 รายละเอียด
2563 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 2 30/06/2563 รายละเอียด
2563 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 1 31/03/2563 รายละเอียด
ประจำปี
ประเภทงบ
ชนิดงบ
งวด
สิ้นสุดวันที่
รายละเอียด
2562 ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/2562 รายละเอียด
2562 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 3 30/09/2562 รายละเอียด
2562 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 2 30/06/2562 รายละเอียด
2562 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 1 31/03/2562 รายละเอียด
ประจำปี
ประเภทงบ
ชนิดงบ
งวด
สิ้นสุดวันที่
รายละเอียด
2561 ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/2561 รายละเอียด
2561 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 3 30/09/2561 รายละเอียด
2561 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 2 30/06/2561 รายละเอียด
2561 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 1 31/03/2561 รายละเอียด
2561 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/2561 รายละเอียด
ประจำปี
ประเภทงบ
ชนิดงบ
งวด
สิ้นสุดวันที่
รายละเอียด
2560 ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/2560 รายละเอียด
2560 ตรวจสอบ เดี่ยว งบปี 31/12/2560 รายละเอียด
2560 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 3 30/09/2560 รายละเอียด
2560 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/2560 รายละเอียด
2560 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 2 30/06/2560 รายละเอียด
2560 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/2560 รายละเอียด
2560 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 1 31/03/2560 รายละเอียด
2560 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/2560 รายละเอียด
ประจำปี
ประเภทงบ
ชนิดงบ
งวด
สิ้นสุดวันที่
รายละเอียด
2559 ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/2559 รายละเอียด
2559 ตรวจสอบ เดี่ยว งบปี 31/12/2559 รายละเอียด
2559 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 3 30/09/2559 รายละเอียด
2559 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/2559 รายละเอียด
2559 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 2 30/06/2559 รายละเอียด
2559 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/2559 รายละเอียด
2559 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 1 31/03/2559 รายละเอียด
2559 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/2559 รายละเอียด
ประจำปี
ประเภทงบ
ชนิดงบ
งวด
สิ้นสุดวันที่
รายละเอียด
2558 ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/2558 รายละเอียด
2558 ตรวจสอบ เดี่ยว งบปี 31/12/2558 รายละเอียด
2558 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 3 30/09/2558 รายละเอียด
2558 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/2558 รายละเอียด
2558 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 2 30/06/2558 รายละเอียด
2558 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/2558 รายละเอียด
2558 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 1 31/03/2558 รายละเอียด
2558 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/2558 รายละเอียด

 

ประจำปี
ประเภทงบ
ชนิดงบ
งวด
สิ้นสุดวันที่
รายละเอียด
2557 ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/2557 รายละเอียด
2557 ตรวจสอบ เดี่ยว งบปี 31/12/2557 รายละเอียด
2557 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 3 30/09/2557 รายละเอียด
2557 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/2557 รายละเอียด
2557 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 2 30/06/2557 รายละเอียด
2557 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/2557 รายละเอียด
2557 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 1 31/03/2557 รายละเอียด
2557 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/2557 รายละเอียด
ประจำปี
ประเภทงบ
ชนิดงบ
งวด
สิ้นสุดวันที่
รายละเอียด
2556 ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/2556 รายละเอียด
2556 ตรวจสอบ เดี่ยว งบปี 31/12/2556 รายละเอียด
2556 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 3 30/09/2556 รายละเอียด
2556 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/2556 รายละเอียด
2556 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 2 30/06/2556 รายละเอียด
2556 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/2556 รายละเอียด
2556 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 1 31/03/2556 รายละเอียด
2556 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/2556 รายละเอียด
ประจำปี
ประเภทงบ
ชนิดงบ
งวด
สิ้นสุดวันที่
รายละเอียด
2555 ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/2555 รายละเอียด
2555 ตรวจสอบ เดี่ยว งบปี 31/12/2555 รายละเอียด
2555 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 3 30/09/2555 รายละเอียด
2555 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/2555 รายละเอียด
2555 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 2 30/06/2555 รายละเอียด
2555 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/2555 รายละเอียด
2555 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 1 31/03/2555 รายละเอียด
2555 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/2555 รายละเอียด
ประจำปี
ประเภทงบ
ชนิดงบ
งวด
สิ้นสุดวันที่
รายละเอียด
2554 ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/2554 รายละเอียด
2554 ตรวจสอบ เดี่ยว งบปี 31/12/2554 รายละเอียด
2554 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 3 30/09/2554 รายละเอียด
2554 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/2554 รายละเอียด
2554 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 2 30/06/2554 รายละเอียด
2554 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/2554 รายละเอียด
2554 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 1 31/03/2554 รายละเอียด
2554 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/2554 รายละเอียด
ประจำปี
ประเภทงบ
ชนิดงบ
งวด
สิ้นสุดวันที่
รายละเอียด
2553 ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/2553 รายละเอียด
2553 ตรวจสอบ เดี่ยว งบปี 31/12/2553 รายละเอียด
2553 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 3 30/09/2553 รายละเอียด
2553 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/2553 รายละเอียด
2553 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 2 30/06/2553 รายละเอียด
2553 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/2553 รายละเอียด
2553 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 1 31/03/2553 รายละเอียด
2553 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/2553 รายละเอียด
ประจำปี
ประเภทงบ
ชนิดงบ
งวด
สิ้นสุดวันที่
รายละเอียด
2552 ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/2552 รายละเอียด
2552 ตรวจสอบ เดี่ยว งบปี 31/12/2552 รายละเอียด
2552 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 3 30/09/2552 รายละเอียด
2552 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/2552 รายละเอียด
2552 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 2 30/06/2552 รายละเอียด
2552 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/2552 รายละเอียด
2552 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 1 31/03/2552 รายละเอียด
2552 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/2552 รายละเอียด
ประจำปี
ประเภทงบ
ชนิดงบ
งวด
สิ้นสุดวันที่
รายละเอียด
2551 ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/2551 รายละเอียด
2551 ตรวจสอบ เดี่ยว งบปี 31/12/2551 รายละเอียด
2551 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 3 30/09/2551 รายละเอียด
2551 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/2551 รายละเอียด
2551 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 2 30/06/2551 รายละเอียด
2551 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/2551 รายละเอียด
2551 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 1 31/03/2551 รายละเอียด
2551 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/2551 รายละเอียด
ประจำปี
ประเภทงบ
ชนิดงบ
งวด
สิ้นสุดวันที่
รายละเอียด
2551 ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/2551 รายละเอียด
2551 ตรวจสอบ เดี่ยว งบปี 31/12/2551 รายละเอียด
2551 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/2551 รายละเอียด
2551 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 3 30/09/2551 รายละเอียด
2551 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 2 30/06/2551 รายละเอียด
2551 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/2551 รายละเอียด
2551 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/2551 รายละเอียด
2551 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 1 31/03/2551 รายละเอียด
ประจำปี
ประเภทงบ
ชนิดงบ
งวด
สิ้นสุดวันที่
รายละเอียด
2549 ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/2549 รายละเอียด
2549 ตรวจสอบ เดี่ยว งบปี 31/12/2549 รายละเอียด
2549 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/2549 รายละเอียด
2549 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 3 30/09/2549 รายละเอียด
2549 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 2 30/06/2549 รายละเอียด
2549 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/2549 รายละเอียด
2549 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/2549 รายละเอียด
2549 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 1 31/03/2549 รายละเอียด
ประจำปี
ประเภทงบ
ชนิดงบ
งวด
สิ้นสุดวันที่
รายละเอียด
2548 ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/2548 รายละเอียด
2548 ตรวจสอบ เดี่ยว งบปี 31/12/2548 รายละเอียด
2548 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/2548 รายละเอียด
2548 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 3 30/09/2548 รายละเอียด
2548 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 2 30/06/2548 รายละเอียด
2548 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/2548 รายละเอียด
2548 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/2548 รายละเอียด
2548 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 1 31/03/2548 รายละเอียด
ประจำปี
ประเภทงบ
ชนิดงบ
งวด
สิ้นสุดวันที่
รายละเอียด
2547 ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/2547 รายละเอียด
2547 ตรวจสอบ เดี่ยว งบปี 31/12/2547 รายละเอียด
2547 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/2547 รายละเอียด
2547 สอบทาน รวม ไตรมาสที่ 3 30/09/2547 รายละเอียด
2547 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/2547 รายละเอียด
2547 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/2547 รายละเอียด
ประจำปี
ประเภทงบ
ชนิดงบ
งวด
สิ้นสุดวันที่
รายละเอียด
2546 ตรวจสอบ เดี่ยว งบปี 31/12/2546 รายละเอียด
2546 สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/2546 รายละเอียด