บริษัทและบริษัทย่อย

256125602559
รายได้รวม (บาท)3,391,547,4343,016,536,6673,372,393,817
รายได้จากการขายและบริการ (บาท)3,339,485,078 2,961,902,962 3,220,647,528
กำไรขั้นต้น (บาท) 614,471,028626,338,329693,456,579
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)(166,149,177)53,994,881221,766,295
สินทรัพย์รวม (บาท)3,330,276,1553,369,999,0973,328,181,138
หนี้สินรวม (บาท)1,598,429,5361,382,703,063 1,344,480,252
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)1,708,087,1701,975,335,381 1,977,205,229
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย (บาท)23,759,45011,960,6536,495,657
ความสามารถในการทำกำไร :
อัตรากำไรขั้นต้น ( % )18.4021.1521.53
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ ( % )(4.90)5.116.58
ผลตอบแทนจากการลงทุน :
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ( % )(4.96)4.57 6.66
อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น ( % )(9.02)7.7911.45
สภาพคล่องและความมั่นคงของบริการ :
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)1.90 1.961.99
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.920.700.68
ข้อมูลต่อหุ้น :
จำนวนหุ้นจดทะเบียน441,453,555441,453,555 441,453,555
จำนวนหุ้นชำระแล้ว441,453,555441,453,555441,453,555
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)3.874.474.48
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท/หุ้น)(0.38)0.350.50
เงินปันผล (บาท/หุ้น) *0.200.250.35

*หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติต่อไป