บริษัทและบริษัทในเครือ

256025592558
รายได้รวม (บาท)3,016,536,6673,372,393,817 3,382,329,728
รายได้จากการขายและบริการ (บาท)2,961,902,962 3,220,647,528 3,333,663,366
กำไรขั้นต้น (บาท) 626,338,329693,456,579794,074,366
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)53,994,881221,766,295196,533,226
สินทรัพย์รวม (บาท)3,369,999,0973,328,181,1383,140,640,773
หนี้สินรวม (บาท)1,382,703,063 1,344,480,2521,224,979,215
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)1,975,335,381 1,977,205,229 1,895,702,704
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย (บาท)11,960,6536,495,657 19,958,854
ความสามารถในการทำกำไร :
อัตรากำไรขั้นต้น ( % )21.1521.5323.82
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ ( % )5.116.585.85
ผลตอบแทนจากการลงทุน :
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ( % )4.57 6.666.30
อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น ( % )7.7911.4510.30
สภาพคล่องและความมั่นคงของบริการ :
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)1.961.99 2.02
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.700.680.64
ข้อมูลต่อหุ้น :
จำนวนหุ้นจดทะเบียน441,453,555 441,453,555 441,453,555
จำนวนหุ้นชำระแล้ว441,453,555441,453,555 441,453,555
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)4.474.484.29
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท/หุ้น)0.350.50 0.45
เงินปันผล (บาท/หุ้น) *0.250.350.33

*หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เพื่ออนุมัติต่อไป