Skip links
View
Drag

Marketing

Tags

‘พิเศษเฉพาะคุณ’ 3 Case Study การใช้ AI ทำ Personalized Marketing

ด้วยพลังของการวิเคราะห์ข้อมูลของ AI ทำให้ธุรกิจสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกลุ่มเป้าหมายได้เจาะจงเป็นพิเศษ หรือเรียกว่า Personalized Marketing

MFEC

MFEC