Skip links
View
Drag

MFEC แบ่งปัน สานฝันให้น้อง

เพราะเยาวชนคือกำลังสำคัญของประเทศ โอกาสทางการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้เยาวชนเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ MFEC ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดโครงการ “MFEC แบ่งปัน สานฝันให้น้อง” มอบของบริจาคให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
MFEC นำโดยคุณสมใจ ปวงมีธรรม ส่งมอบวัสดุครุภัณฑ์ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ให้กับน้องๆ อนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนผาผ่า ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษาอยู่จำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อสานฝันให้น้องๆ ได้มีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดี และอุปกรณ์การเรียนที่ครบครัน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในด้านเทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย