Skip links
View
Drag

More Impact กุญแจสำคัญในการรับมือความเปลี่ยนแปลงสู่โลกอนาคต

เวลาที่ไม่หยุดเดินกับสังคมที่เกิดการ Disruption ตลอดเวลานำมาซึ่งการตั้งคำถามว่า MFEC ในฐานะบริษัทไอทีที่ดำเนินกิจการมายาวนานถึง 25 ปีจะมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่างไร

ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจคือการผลักดันองค์กรให้มุ่งสู่ More Impact ‘คุณเล้ง ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร’ ซีอีโอของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC เปิดเผยถึงกลยุทธ์ที่จะทำให้ MFEC เติบโตอย่างยั่งยืน

More Impact จะทำให้เกิดการทำงานเพื่อ ‘ความสำเร็จ’ ไม่ใช่ทำงานแค่ให้ ‘เสร็จ’ เพราะความสำคัญของงานนั้นไม่ยั่งยืน การทำงานโดยยึดหลัก More Impact จึงเป็นสิ่งสำคัญ การตั้งคำถามถึงความสำคัญของงานว่า งานที่ทำอยู่ในปัจจุบันมี impact ไหม สามารถสร้างประโยชน์ได้หรือไม่ เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถปรับตัวตามกระแสโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้ การทำงานโดยมุ่งไปที่การสร้าง Impact จะทำให้เกิดการทำงานที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและผลิตภาพ การทำงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยการพิจารณาถึง Impact ของงานเป็นปัจจัยสำคัญในการวัดผลเพื่อทำให้เกิดการต่อยอดหรือปรับปรุงธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

ก่อนจะก้าวไปข้างหน้า ต้องรู้จักจุดที่ยืนอยู่ การจะสร้างธุรกิจที่สร้าง Impact ได้ต้องเริ่มจากการเข้าใจธุรกิจ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และเข้าใจว่าเทรนด์ธุรกิจจะไปในทิศทางไหน หากมีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ก็จะสามารถระบุถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อลูกค้าได้และนำข้อมูลมาใช้ในการปรับธุรกิจให้ส่งเสริมธุรกิจของลูกค้า แทนที่จะสร้างภาระในต้นทุนที่สูง

ด้วยเหตุนี้ บุคลากรที่จะสามารถพาองค์กรไปสู่ More Impact ได้จะต้องเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการทำงาน คุณสมบัติดังกล่าวจะทำให้สามารถตามทันความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและเข้าใจธุรกิจของลูกค้ามากขึ้น ทำให้สามารถระบุปัญหาของลูกค้า เพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถหา S-curve ใหม่ได้

การเติบโตของ MFEC ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการปรับตัวตามกระแสธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ โดยองค์กรมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ทั้งองค์กรและธุรกิจของลูกค้าเติบโตได้

ก้าวต่อไปของ MFEC เพื่อมุ่งสู่ More Impact “ถ้าพรุ่งนี้บริษัท MFEC ปิดไป มันควรจะมีความสะเทือนต่อลูกค้า ต่อโครงสร้างไอทีของประเทศนี้” นี่คือเป้าหมายสูงสุดที่คุณเล้งตั้งไว้สำหรับอนาคตของ MFEC

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บุคลากรในองค์กรจำเป็นจะต้องเค้นเอาความสามารถทางการแข่งขันของตนเองออกมา ความสามารถในการแข่งขันในที่นี้ หมายถึง การรวมประสานระหว่าง การรู้ความต้องการของลูกค้า การรู้ปัญหาของลูกค้า การรู้เทคโนโลยี และการมีประสบการณ์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่สร้าง Impact ต่อลูกค้า สามารถเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจของลูกค้าได้สูงสุดซึ่งตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ที่ต้องการของที่ราคาถูกลงและสามารถส่งเสริมสภาพการแข่งขันเชิงธุรกิจมากขึ้น