Skip links
View
Drag

ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากเกียรตินิยม

ทุกคนบนโลกนี้ล้วนอยากประสบความสำเร็จ แต่กลับไม่รู้เลยว่าอะไรคือปัจจัยที่จะนำพา “ความสำเร็จ” ไปสู่พวกเขาได้ อย่างไรก็ตาม คุณเล้ง ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ซีอีโอของบริษัท เอ็ม เอฟ ซี อี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ได้ค้นพบกุญแจสำคัญที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จจากการศึกษาเบื้องหลังของเหล่าคนที่ประสบความสำเร็จ

“คนที่เก่ง กับ คนที่ประสบความสำเร็จในแต่ละรุ่น ไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกันคนที่เรียนสูงที่สุด กับ คนที่ประสบความสำเร็จในแต่ละรุ่น ก็ไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกันคนที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุด กับ คนที่ประสบความสำเร็จที่สุด ก็คนละกลุ่มกันความสำเร็จจึงไม่ได้อยู่ที่การศึกษา หรือ Background”

คุณเล้งอธิบายว่าความสำเร็จ 30% เกิดจากตัวเรา 70% เกิดจากสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะคนเก่ง คนร่ำรวย หรือคนที่เรียนสูง หากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จได้ เพื่อให้เห็นภาพก็เหมือนทุเรียนชั้นดีที่ถูกปลูกในกระถาง ปลูกยังไงก็ไม่มีวันได้ผลออกมา คนก็เช่นกัน ถึงจะมีพื้นฐานที่ดียังไง หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้ไปได้ไกลได้ ก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกัน ดังนั้น “สิ่งแวดล้อมจึงสำคัญ และมีผลกระทบต่อความสำเร็จเป็นอย่างมาก”

ด้วยเหตุผลนี้พี่เล้งจึงนำหลักการนี้มาปรับใช้กับภายในองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรประสบความสำเร็จร่วมไปกับองค์กร โดยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและเติบโตในเส้นทางของตัวเอง เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถที่จะ “ประสบความสำเร็จ” โดยมีสิ่งแวดล้อมขององค์กรเป็นแรงผลักดัน และเกื้อกูลให้พนักงานทุกคนสามารถใช้ศักยภาพของตนเองพัฒนาตนเองและบริษัทได้อย่างสูงสุด

นอกเหนือจากนี้ คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นั้น มักจะเคยผ่านช่วงเวลาที่เคยยากลำบากมาก่อน เนื่องมาจากคนที่เคยลำบากมาก่อนนั้นจะสามารถเชื่อมต่อกับแรงผลักดันของตัวเองได้ง่าย และมีความพยายามเหนือกว่าคนอื่น ๆ พวกเขาจะมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น และใช้จุดนี้ในการเติบโตไปในทิศทางที่ดี ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงต้องได้รับมอบหมายงานที่หลากหลายทั้งยากและง่าย รวมไปถึงการเข้าไปร่วมทำงานกับทีมอื่น ๆ เพื่อให้เป็นการสร้างความท้าทายให้กับตนเอง เข้าใจการทำงานของทีมอื่น ๆ ในองค์กร และเป็นแรงผลักดันให้พนักงานพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น คุณเล้งจึงได้กล่าวว่า “ความสำเร็จนั้น ไม่ได้เกิดจากเกียรตินิยมแต่อย่างใด แต่เกิดจากการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และแรงผลักดันจากความลำบากของตน” การที่จะบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น เราจะต้องผลักดันให้คนในองค์กรประสบความสำเร็จร่วมไปกับบริษัทด้วย เพราะความสำเร็จของคนในองค์กรก็เหมือนความสำเร็จของบริษัท หลักการนี้จึงเป็นหลักการที่สำคัญจะช่วยผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จได้