Skip links
View
Drag

Enterprise IT Solution

สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนทางธุรกิจ

สร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยเครื่องมือด้าน Enterprise IT Solution

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดย MFEC มีทีมงานที่มีประสบการณ์ ให้คำแนะนำ พัฒนา ตลอดจนช่วยในการดูแลลูกค้าประหนึ่งเพื่อนคู่คิดด้าน IT ทำให้ MFEC มีฐานลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่จำนวนมาก ทั้งส่วนธุรกิจ Banking, Telecom, Insurance, Enterprise, Government

Our Services

Digital Process Automation

เทคโนโลยีในการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจให้สามารถทำงานอัตโนมัติ แบบ End-to-End เพื่อเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลโดย Drive Workflow การทำงานอัตโนมัติร่วมกันระหว่าง Human, System และ Robotics จากกระบวนการส่วนบุคคลไปจนถึงการจัดการธุรกิจแบบองค์รวมช่วยทำให้เห็นภาพ เข้าใจและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Digital Process Automation

เทคโนโลยีในการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจให้สามารถทำงานอัตโนมัติ แบบ End-to-End เพื่อเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลโดย Drive Workflow การทำงานอัตโนมัติร่วมกันระหว่าง Human, System และ Robotics จากกระบวนการส่วนบุคคลไปจนถึงการจัดการธุรกิจแบบองค์รวมช่วยทำให้เห็นภาพ เข้าใจและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Customer Service Solution (CRM)

โซลูชันในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสำหรับกระบวนการจัดการและการโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว โดยเรียนรู้ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้า หรือบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนมากที่สุด เช่น ระบบการบริการลูกค้ามีการนำเครื่องมือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ไปใช้ในธุรกิจหรือองค์กร เพื่อช่วยปรับปรุงองค์ประกอบของกระบวนการบริการลูกค้า

Customer Service Solution (CRM)

โซลูชันในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสำหรับกระบวนการจัดการและการโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว โดยเรียนรู้ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้า หรือบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนมากที่สุด เช่น ระบบการบริการลูกค้ามีการนำเครื่องมือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ไปใช้ในธุรกิจหรือองค์กร เพื่อช่วยปรับปรุงองค์ประกอบของกระบวนการบริการลูกค้า

Enterprise Content Management

โซลูชันจัดการ Content และ Document ภายในองค์กร ให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลแบบครบวงจร โดยครอบคลุมการนำเข้า Content (Check-in), Scan and Indexing, ค้นหาและเรียกดู (Search and View), การแก้ไข และ Control Version (Check-Out), ควบคุมความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด (Document Security) จนถึงกระบวนการอัตโนมัติในการ Archive และ ทำลาย Content ตาม Retention Policy ซึ่งองค์กรสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ และกระจายข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Enterprise Content Management

โซลูชันจัดการ Content และ Document ภายในองค์กร ให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลแบบครบวงจร โดยครอบคลุมการนำเข้า Content (Check-in), Scan and Indexing, ค้นหาและเรียกดู (Search and View), การแก้ไข และ Control Version (Check-Out), ควบคุมความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด (Document Security) จนถึงกระบวนการอัตโนมัติในการ Archive และ ทำลาย Content ตาม Retention Policy ซึ่งองค์กรสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ และกระจายข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Financial Solutions

บริษัทบริการทางการเงินชั้นนำที่ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ผู้บริโภคที่ประสบปัญหาหนี้บัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยสูง

Capital Market Solution

สำหรับตลาดการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและผลิตภัณฑ์เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รองรับกระบวนการทำงานแบบ End-to-End ตั้งแต่ Front-Office, Middle, Back-Office ไปจนถึง Accounting โดยมีพื้นฐานของ Process Automation และ Straight Through Processing (STP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และ Time-to-Market

Lending Solution

งานขออนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System) และบริหารจัดการบัญชีสินเชื่อ (Core Loan System) โดยรองรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภท Secured, Unsecured Loan สำหรับลูกค้ารายย่อย และสถาบัน เช่น Term Loan, Mortgage Loan, Auto Loan, Hire Purchase/ Leasing โดยครอบคลุมฟังก์ชันงาน Apply Loan Request, Loan Approval and Credit Analysis, Customer Management, Receivable Management จนถึงการจัดการ Debt Collection

Our Solutions

เป็นการนำโซลูชันในการตรวจสอบและแจ้งเตือนประสิทธิภาพของระบบหรือแอปพลิเคชันขององค์กรขนาดใหญ่ โดยโซลูชันครอบคลุมตั้งแต่การ Monitor ของ Application หรือในส่วนของ Infrastructure ในมุมการใช้งานของลูกค้า เช่น Mobile iOS, Android, Website ต่าง ๆ เพื่อลดปัญหา เพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าน้อยที่สุด นำมาซึ่งรายได้และความได้เปรียบของธุรกิจจากการพร้อมให้บริการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
เป็นการนำโซลูชันแบบใหม่ที่ช่วยติดตามและซัพพอร์ตในหลากหลายช่อง แบบที่เรียกว่าการทำ Omnichannel Customer Engagement เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงและสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว โดยช่องทางของโซลูชันที่ทำได้มีหลากหลาย จะนำมาสู่ความพึงพอใจและการติดตามของลูกค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของธุรกิจอีกมหาศาล
เป็นการออกแบบและพัฒนาโซลูชันที่นำมาใช้จัดการกับงาน IT เพื่อให้ได้มาตราฐาน ITIL ซึ่งประกอบไปด้วยหลายกระบวนการ ใช้ซัพพอร์ตลูกค้าภายในหรือภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เป็นการนำโซลูชันทางด้านการจัดการ IT แบบอัตโนมัติ มาช่วยพัฒนาและจัดการงานต่าง ๆ ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองกับโลกของ IT ที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อนอย่างมาก โดยโซลูชันมีตั้งแต่การใช้ Robot มาทำงาน การใช้ AI วิเคราะห์ข้อความ การจัดการงาน Batch Job อัตโนมัติ โดยโซลูชันจะมาช่วยเพื่อ Productivity ให้กับพนักงาน ลดต้นทุนจากข้อผิดพลาด และสร้างความรวดเร็วในการตอบสนองธุรกิจใหม่ ๆ

ServiceNow

รวบรวมทุกความต้องการในการบริหารจัดการองค์กรไว้ในที่เดียวการันตีจากลูกค้าทั้งทางภาคเอกชนและรัฐบาลที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นกับการใช้งานของ ServiceNow กับ MFEC มายาวนานกว่า 5 ปี

Our Partner