ประกาศฉบับที่ 1/2564

ประกาศฉบับที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

ประกาศฉบับที่ 7/2563

ประกาศฉบับที่ 7/2563 แนวทางการปฏิบัติ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (การกลับเข้ามาทำงานหลังเทศกาลปีใหม่ 2564) สำหรับพนักงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563