VMware Virtual SAN เข้ามาพลิกโฉม Hyper-Converged Infrastructure ได้อย่างไร?

ณ ตอนนี้แทบทุกองค์กรต่างหันมาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี HCI หรือ Hyper-Converged Infrastructure ซึ่งมีส่วนประกอบหลักๆ คือ Software-Defined Compute and Software-Defined Storage บทความนี้จะชี้ให้คุณเห็นว่า HCI คือเป็นแนวทางขององค์กรคุณหรือไม่ และหากคุณจะเริ่ม คุณจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง